Wat is een wijkaanpak?

Een ‘wijkaanpak’ (‘wijkenaanpak’ of een ‘gebiedsgerichte aanpak’) is een samenhangende aanpak gericht op het verbeteren van de leefsituatie van bewoners in een gebied (meestal een buurt of wijk) waar sprake is van een optelling van sociale en/of fysieke problemen. Een wijkaanpak is nodig wanneer de opgaven in een wijk of buurt dermate ernstig of omvangrijk zijn, dat een extra gebiedsimpuls nodig is naast alle reguliere activiteiten en interventies van partijen. Want ook zonder wijkaanpak verhuurt de woningcorporatie huizen, onderhoudt de gemeente de openbare ruimte en ondersteunen zorgorganisaties cliënten. In een wijkaanpak worden meerdere opgaven in het betreffende gebied met elkaar verbonden. Binnen een wijkaanpak worden er vaak voor een bepaalde periode (financiële) afspraken gemaakt met publieke en private organisaties om gerichte beleidsmaatregelen, projecten en interventies uit te voeren in de betreffende wijk of buurt.

Integraal (samen)werken

In een wijkaanpak worden vaak meerdere opgaven in het betreffende gebied met elkaar verbonden. Daarbij werken alle belanghebbende partijen integraal samen: de gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners. Vanuit de gemeente zijn meestal verschillende afdelingen of diensten betrokken. Integraal werken betekent niet alles met alles verbinden en iedereen overal bij betrekken. Het gaat er vooral om dat betrokken partijen hun eigen taak zo goed mogelijk uitvoeren, en daar waar nodig afstemming zoeken met andere partijen. En het betekent verder kijken dan de eigen doelstellingen.