Over WijkWijzer

Platform voor leefbare en veilige wijken

WijkWijzer is een platform voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners.

Verdieping

Het platform geeft toegang tot inzichten, onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over de wijkaanpak en wijk- en gebiedsgericht werken. Onder meer over de verschillende leefgebieden en opgaven die voor de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten relevant zijn, waaronder wonen, werk en inkomen, opvoeding en onderwijs, veiligheid, gezondheid, zorg en hulpverlening en de leefomgeving. Maar ook over hoe je de processen rond de verschillende werkwijzen kan inrichten. WijkWijzer fungeert hierbij als hét kennisknooppunt voor iedereen die werkt aan leefbare en veilige wijken en buurten.

Leernetwerk

WijkWijzer ondersteunt de ontwikkeling van het leernetwerk (in wording) rond de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Het leernetwerk is gericht op alle Nederlandse gemeenten die te maken hebben met gebieden waar sprake is van een cumulatie van stedelijke problematiek. Bij de ontwikkeling van dit leernetwerk staat de kennis- en leerbehoefte van gebruikers (beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners) centraal.

Vraagbaak

WijkWijzer is ook de vraagbaak voor beleidsmakers en wijkprofessionals. Zij kunnen bij het platform terecht met vragen over de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Vragen worden doorgeleid aan een of meerdere partners in het samenwerkingsverband of in het bredere netwerk uitgezet.

WijkWijzer draagt bij aan de beweging waarin betrokken personen en organisaties samenwerken aan stedelijke vernieuwing en versterking van de wijk- en buurtaanpak.

Partners

WijkWijzer is een initiatief van het samenwerkingsverband bestaande uit:

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
CCV logo
Lees meer

Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB)
Logo LPB voor WijkWijzer
Lees meer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
MinBZK logo
Lees meer

Movisie
Movisie logo
Lees meer

Platform31
P31 logo
Lees meer

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Logo VNG
Lees meer

Verwey-Jonker Instituut
Logo VWI voor WijkWijzer
Lees meer

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
Logo LSA bewoners
Lees meer