Wijkaanpak

Leernetwerken

Leerkring Leefbaarheid en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Soort        Leerkring
Status Selectieve deelname

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werkt in het kader van het programma leefbaarheid en veiligheid onder meer samen met de betrokken gemeenten Amsterdam, Arnhem, Zaanstad, Lelystad, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Nieuwegein, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Breda, Heerlen en Leeuwarden aan een integrale (maatwerk)aanpak van een aantal kwetsbare gebieden. Hierbij dient de integrale (op onderwijs, werken, participatie, wonen en veiligheid gerichte) aanpak van Rotterdam-Zuid als inspiratie. Ook de gebiedsgerichte aanpak in andere gemeenten is relevant. Gemeenten kunnen onderling van elkaar leren.

Naar de website

Leerkring over collectief en preventief werken vanuit sociale (wijk)teams

Movisie

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data In juni en juli van 2021 vinden digitaal de intakegesprekken voor het verkennen van de situatie, ervaringen en leervragen plaats. In september en november zijn de eerste bijeenkomsten (deze lopen door in 2022).
Status Open voor inschrijving

Vinden jullie als sociale wijkteam(s) en gemeente dat er naast het bieden van maatwerk bij individuele ondersteuningsvragen, meer aandacht moet zijn voor een collectieve aanpak of preventieve maatregelen voor de hele wijk? Zo ja, meld je dan aan voor de nieuwe leerkring.

Meer informatie

Innovatieprogramma Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken

Platform31

Soort        Innovatieprogramma en reeks bijeenkomsten
Data 2021-2023
Status Lopend

De wijk of buurt als springplank voor vernieuwing en sociale stijging wordt in het hele land herontdekt door uiteenlopende partijen. Ze wordt gezien als een overzichtelijk schaalniveau om analyse, visie, strategie en aanpakken in samenhang op te pakken. Samenwerking en interactie tussen domeinen wordt hierin gezien als een belangrijke succesfactor. De zoektocht naar synergie in visie en aanpak tussen verduurzaming, wonen, veiligheid, zorg, werk, onderwijs en andere domeinen vindt meer dan ooit plaats.

In 2021 start Platform31 – samen met het ministerie van BZK, het G40-stedennetwerk en corporatiepartners – het Innovatieprogramma Domeinoverstijgende Gebiedsgerichte Aanpakken (DGA).

In dit innovatieprogramma formeert Platform31 een kennisgemeenschap van strategische beleidsmedewerkers uit koplopende gemeenten en corporaties. Het doel: op zoek gaan naar de werkzame bestandsdelen van domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken waar vernieuwende koppelingen tussen sociale en fysieke beleidsdomeinen centraal staan. Deelnemende partijen krijgen inzicht en handvatten om te komen tot een eigen domeinoverstijgende strategie.

Naar de website

Werken aan leefbare wijken

Platform31

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data 29 april 2021, 1 juli 2021, 14 oktober 2021, 2 december 2021
Kosten Deelname is kosteloos voor partners van Platform31; niet-partners kunnen eenmalig deelnemen en betalen per bijeenkomst per persoon € 125,00 (excl. btw).
Status Open voor inschrijving

Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ biedt wijkprofessionals de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van hun inzet om de draagkracht van 'hun' wijk overeind te houden. Ook biedt het hun nieuwe kennis en inzichten om mee aan de slag te gaan in hun eigen praktijk.

Naar de inschrijfpagina