Overkoepelend aanbod

Leernetwerken

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Erasmus Universiteit Rotterdam, gemeente Rotterdam en kennisinstellingen

Soort        Reeks bijeenkomsten, kennisplatform
Status Lopend

Rotterdam heeft de afgelopen jaren een heuse renaissance meegemaakt. In plaats van alleen de ‘slechte’, voert de stad nu ook belangrijke ‘goede’ lijstjes aan en is in trek bij toeristen en nieuwe inwoners. Ook is veel verbetering te zien in verschillende (maar niet alle) Rotterdamse wijken en buurten, zowel op sociaal als fysiek vlak. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze veranderingen bestendigen en dat positieve veranderingen in enkele wijken doorwerken naar de stad als geheel?

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere kennisinstituten, helpt antwoorden op deze vragen te formuleren door als kennismakelaar wetenschap en praktijk in processen van kenniscoproductie bij elkaar te brengen. Dat doen we enerzijds door praktijk- en beleidsgericht onderzoek over stadswijken, leefbaarheid, veiligheid en burgerparticipatie te (laten) doen en anderzijds door zulke kennis middels bijeenkomsten en publicaties te verbreiden onder medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Naar de website

Netwerk Leefbaarheid

Aedes

Dit netwerk is een ontmoetingsplaats voor iedereen met een functie op het gebied van leefbaarheid. Leefbaarheid in de wijk (op niveau van bewoners), maar ook op meer strategisch niveau. De doelstelling van het netwerk is om elkaar te ontmoeten, onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, te werken aan professionalisering, tips en ideeën te krijgen door bij elkaar in de keuken te kijken (en niet het wiel opnieuw te hoeven uitvinden). Het netwerk heeft ruim 80 deelnemers uit het hele land.

Naar de website

Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing

De stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing – opgericht in 1983 – stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het inzicht in de specifieke positie en de sterke en zwakke punten van de stad. In samenhang daarmee wil het Forum voor Stedelijke Vernieuwing de ontwikkeling stimuleren van een stedelijk vernieuwingsbeleid, dat is gericht op de bestrijding van sociale en materiële verpaupering èn op een (re)vitalisering van de initiërende en stimulerende functies die de steden op velerlei gebied voor uiteenlopende betrokkenen (kunnen) vervullen.

Naar de website

Platform Stad en Wijk

Het landelijke platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten op diverse hogescholen die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in steden en wijken. Er zijn diverse praktijkgerichte onderzoekstrajecten, o.a. over Huizen van de Wijk, wijkgerichte energietransitie, participatie, stadslabs en plekken van hoop en verandering.

Naar de website

Buurtwijs

Soort        Platform

Buurtwijs gelooft dat het zinvol is om kennis en praktijkervaringen te delen op een online verzamelplek en te verbinden met wat we al weten door onderzoek, theorie of geschiedenis. Met als uiteindelijk doel de inhoud en kwaliteit van buurtontwikkeling te verbeteren. Ook vinden we het van belang om zichtbaar te maken wat buurtmakers doen.

Naar de website