Leefomgeving & openbare ruimte

Leernetwerken

Open Oproep Vitale steden en dorpen #2

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Soort        Subsidie
Data Doorlopend indienen vanaf 1 september t/m 30 november 2021
Status Open voor aanvragen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken in de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling loopt van april 2021 gedurende een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties samen met ontwerpers aan ruimtelijke verkenningen kunnen werken, die zowel de integrale samenwerking als beleidskeuzes kunnen ondersteunen. Met de vouchers kunnen opdrachten worden verstrekt aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven.

Naar de website

Aan de slag met de Omgevingswet

Gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk

Soort        Kennisplatform
Status Lopend

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt de implementatie van de wet in de praktijk. Met Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO), bijeenkomsten, cursussen, voorbeelden en meer.

Naar de website

Veluweberaad
Bestuurders van alle overheidslagen en directeuren van uitvoeringsorganisaties en publieke kennisinstituten over de fysieke leefomgeving komen bij elkaar in het Veluweberaad. Ze werken samen in kenniscommunities. Doel is: achterhalen welke kennis nodig is en deze kennis toegankelijk en bruikbaar maken voor lokale en regionale overheden. Ze werken aan 4 thema’s:

  • bodem en ondergrond
  • veiligheid en gezondheid in de leefomgeving
  • ruimtelijke adaptatie
  • circulaire economie

Hierbij gaat het niet alleen om de kennis van nu, maar ook om de kennis die over enkele jaren nodig is, bijvoorbeeld voor de regionale energietransitie. Iedere community heeft een voorzitter/ambassadeur en een ondersteunende kennisorganisatie.

Meer over het Veluweberaad

G40/G4-leerkring Omgevingswet

Platform31

Soort        Reeks bijeenkomsten
Status Lopend

Succesvol werken met de nieuwe Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Dat wordt ingegeven door vier verbeterdoelen, maar ook door de zes instrumenten die onder de Omgevingswet van kracht zullen zijn. De G40- en G4 gemeenten bereiden zich op diverse manieren voor op de wet. Een aantal gemeenten loopt voorop. Zij innoveren en zitten al diep in de materie. Tijdens de leerkring Omgevingswet van de G40 en G4 verdiepen we ons in diverse thema’s die van belang zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Naar de website

Het Watertorenberaad

Het Watertorenberaad is opgericht in 2010, toen duidelijk werd dat verschillende partijen in de gebiedsontwikkeling tegen dezelfde problemen op liepen. Het viel ons op dat er veel dubbel werk gedaan werd. Met meer kennisdeling zou er veel efficiënter gewerkt kunnen worden. Bovendien kan er door betere samenwerking van verschillende disciplines beter worden gepland. Het Watertorenberaad brengt daarom de verschillende partijen in de gebiedsontwikkeling bij elkaar om samen tot integrale oplossingen te komen voor bouwprojecten in de crisis en daarna.

Wat we doen
Het belangrijkste doel van Het Watertorenberaad is kennisdeling. Daarom organiseren we elk jaar een werkconferentie rond een thema dat door de leden van het beraad naar voren is gebracht. Uit deze conferenties komen vaak bepaalde theorieën naar voren die we met een kleinere groep uitwerken tot plannen en methodes.

Naar de website

Who Cares

Soort        Community of practice
Status Lopend

De deelnemers van dit netwerk zijn betrokken bij de initiatieven die zijn voortgekomen uit de prijsvraag WHO CARES. Het zijn ontwerpers, professionals in wonen en zorg, bewoners en professionals bij het Rijk en gemeenten. Kennis en ervaringen worden gedeeld, om vanuit verschillende disciplines de krachten te bundelen en een katalysator voor wijkvernieuwing te vormen. Samen onderzoeken we trends, knelpunten en oplossingen in de implementatie van nieuwe vormen van wonen en zorg.

Naar de website