Leernetwerk

WijkWijzer is het online platform voor het leernetwerk rond de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Het leernetwerk is gericht op alle Nederlandse gemeenten die te maken hebben met gebieden waar sprake is van een cumulatie van stedelijke problematiek. Bij de uitvoering van dit leernetwerk staat de kennis- en leerbehoefte van gebruikers (beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners) centraal.

Leeragenda

Eind 2020 namen Movisie en Platform31 in samenwerking met LPB en LSA bewoners het voortouw om een inventarisatie naar vraag- en aanbod uit te voeren. Deze activiteit resulteerde in een leeragenda met overzicht van het leeraanbod en een beeld van de vraagzijde (de kennisbehoefte en leervragen van de doelgroepen van het leernetwerk). De verkenning is breed uitgezet en heeft geleid tot een omvangrijke inventarisatie van leervragen.

Beschikbaar leeraanbod

Rondom de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid is een groot leeraanbod beschikbaar dat georganiseerd is in leer- en kennisnetwerken, communities of practice et cetera – en wordt aangeboden door kennis- en brancheorganisaties. Voor de inventarisatie van het beschikbare aanbod is zowel gekeken naar kennis en aanbod van de partners van WijkWijzer als daarbuiten. Op basis van de inventarisatie van het aanbod is een eerste selectie gemaakt die op WijkWijzer te vinden is. Per thema is aanbod terug te vinden op deze site. Aanvullingen kunnen via dit formulier aangeleverd worden.

Lacunes

Op basis van de inventarisatie van vraag en aanbod is een analyse uitgevoerd naar thema’s waar een lacune in het leeraanbod is: er is wel een leerbehoefte, maar het aanbod is beperkt of alleen gericht op de eigen sector of beroepsgroep. Een toelichting op deze analyse is terug te vinden in de notitie ‘Bouwstenen voor het leren over Leefbaarheid en Veiligheid’. Vijf concrete vraagstukken vragen om verdiepend leeraanbod:

  • Hoe organiseer je een wijkaanpak met slag- en interventiekracht op lange termijn?
  • Vertrouwen in instituties en in elkaar: werken aan verbinding in de wijk
  • Gemengde wijken: diversiteit, segregatie en inclusie
  • Integraal preventief signaleren voor een veilige en leefbare wijk
  • Wijkgericht werken aan sociale stijging

Vervolg leernetwerk leefbaarheid en veiligheid

Voor het leernetwerk leefbaarheid en veiligheid is een coördinatiepunt ondergebracht bij WijkWijzer: het online kennisplatform voor leefbare en veilige wijken dat is opgezet ten behoeve van het interbestuurlijk programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit coördinatiepunt vervult de volgende functies:

  • In de eerste plaats het matchen van leer- en kennisvragen van doelgroepen van het leernetwerk met het bestaande aanbod.
  • In de tweede plaats het faciliteren van nieuw te ontwikkelen leeraanbod op basis van de geconstateerde lacunes.
  • De derde functie richt zich op het stimuleren van domeinoverstijgend en netwerkdoorsnijdend leeraanbod.

Hebt u vragen of suggesties voor het leernetwerk, dan kunt u dit kenbaar maken via dit formulier.

Zelf leeraanbod voor WijkWijzer bijdragen?

Ga naar dit formulier