Leeraanbod bijdragen

Leeraanbod
Rondom de gebiedsgerichte aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid is een groot leeraanbod beschikbaar dat georganiseerd is in leer- en kennisnetwerken, communities of practice etcetera – en wordt aangeboden door kennis- en brancheorganisaties. Op basis van de inventarisatie van het aanbod is een eerste selectie gemaakt die op WijkWijzer te vinden is, gerangschikt per thema. Aanvullingen kunnen via dit formulier aangeleverd worden.

Afbakening leeraanbod
Het leeraanbod op WijkWijzer richt zich op leertrajecten die gericht zijn op wijk- of buurtgerichte werkwijzen. Leertrajecten toegespitst op het individuele niveau (bijvoorbeeld verslavingszorg) of op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld langdurig werklozen, kinderen met een taalachterstand) zonder buurt- of gebiedsgerichte component worden niet meegenomen. Daarnaast is het aanbod toegespitst op leertrajecten gericht op gezamenlijk leren en kennisdelen met wijkprofessionals, bewoners, beleidsmakers en bestuurders. Bestaand aanbod aan cursussen, opleidingen en trainingen gericht op kennisoverdracht via min of meer gestandaardiseerde leerprogramma’s worden buiten beschouwing gelaten.

Criteria voor plaatsing

  • Het aanbod heeft een duidelijke buurt-, wijk- of gebiedsgerichte component.
  • Het aanbod bestaat uit meerdere bijeenkomsten.
  • Het aanbod heeft een looptijd van ten minste twee maanden.
  • Het aanbod is gericht op leren en kennisdelen tussen deelnemers.
  • Het aanbod is gericht op vraagstukken/thema’s die toegankelijk zijn voor deelnemers uit verschillende sectoren en domeinen.

Disclaimer: WijkWijzer biedt derden de mogelijkheid om leeraanbod te delen. WijkWijzer geeft geen oordeel over de kwaliteit van het aanbod, maar vraagt aanbieders wel om het aanbod te beschrijven volgens bovenstaand format. Door gebruik te maken van dit format kan divers leeraanbod op vergelijkbare manier aangeboden worden. Partners van WijkWijzer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor het gebruik van de op deze website vermelde informatie.