Empowermentscan voor participatie: zien wat de ander kan en wil

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Doorloop de zes stappen van de empowermentscan om jouw participatieproces te kunnen verrijken met nieuwe inzichten - wat kan en wil de ander? De empowermentscan voor participatie is bedoeld voor gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers die bezig zijn met het betrekken van en samenwerken met bewoners en belanghebbenden in het aardgasvrij maken van wijken. Lees meer

Social design voor de energietransitie

Mens en Energie

Kan de energietransitie gaan over mensen, en niet alleen over techniek en geld? Voor professionals is de complexiteit van de energietransitie dagelijkse kost, maar veel mensen hebben hele andere dingen aan hun hoofd. Social design neemt de drijfveren van bewoners als vertrekpunt. We ontwerpen nieuw perspectief, zodat iedereen onderdeel kan zijn van de oplossing. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Buurt Energie Systeem Nijmegen

Platform31

De eerste etappe streek neer in Nijmegen. In de wijk Hengstdal werkt corporatie Woonwaarts, samen met partners Gemeente Nijmegen, Alliander en bewoners aan de aanleg van een Buurt Energie Systeem (BES). Bekijk de opnames en slides. Lees meer

Lokale partners, bewoners en ondernemers onmisbaar

Programma Aardgasvrije Wijken

De gemeente Ermelo heeft een ‘Wijk van de Toekomst’, waar al een paar jaar wordt gewerkt aan de warmtetransitie. Samen met lokale partners en bewoners. Dat heeft veel informatie opgeleverd voor de transitievisie warmte. In gesprek met Marcella en Stefan over het profijt van vruchtbare samenwerking. Lees meer

Zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Movisie

Een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen. Dat is voor de gemeente Woerden uitgangspunt van beleid. Inwoners, organisaties en gemeente vertaalden dit samen in een lokale inclusieagenda, die met succes ruimte biedt voor zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Lees meer

Participatietools voor meer zeggenschap en betrokkenheid inwoners

Movisie

Hoe versterk je de zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering? Gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgercollectieven zoeken naar goede antwoorden op die vraag. Lees meer

Stadswerk Magazine - Samen de openbare ruimte toekomstbestendig maken

City Deal Openbare Ruimte

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige openbare ruimte is de grote uitdaging in veel vooroorlogse wijken in Den Haag. Dit is een integrale opgave waarbij veel ambities samenkomen. Deze opgave vraagt om een gezamenlijke aanpak met bewoners en het pakken van koppelkansen om het ook te kunnen financieren. Lees meer

Hoe zorg je voor goede lokale samenwerking rond energietransitie?

LSA bewoners

Veel wijken en dus ook veel bewonersgroepen hebben er al mee te maken: de switch naar een aardgasvrije wijk. Een grote verandering die nogal wat vragen oproept. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor je buurt, je woning en je portemonnee. Actieve buurtbewoners zijn vaak op de hoogte van de vragen die in de buurt leven. Daardoor ontstaan ook (nieuwe) netwerken van bewonersgroepen die zich inzetten rondom energietransitie. Lees meer

Stappenplan Wijkprofielen

Programma Aardgasvrije Wijken

Dit stappenplan legt uit hoe gemeenten hun wijken beter kunnen leren kennen aan de hand van wijkprofielen. Deze wijkprofielen helpen bij het ontwikkelen van een bij de wijk passende communicatie- en participatieaanpak bij de transitie naar aardgasvrij. Lees meer

Handreiking Participatie

Programma Aardgasvrije Wijken

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij. Lees meer

Opgaven verbinden in de wijk: het kan!

Platform31

Kunnen we de energietransitie als vliegwiel benutten om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Juist in zulke wijken spelen immers allerlei sociale en fysieke opgaven. Voor gemeenten is het verbinden van opgaven vaak een complexe uitdaging. Maar het kan en het inspiratieboek Opgaven Verbinden in de Wijk laat zien hoe. Lees meer

Hoe het vergroenen van de buurt echt van de grond komt

Met elkaar planten we 10 miljoen nieuwe bomen de komende jaren. Katja Jordanova van buurtbewonersiniatief Groengroep Groenoord Zuid-Leiden en Koos Marinus van De Natuurkamer in Amsterdam Nieuw-West doen mee. Aan het begin van het jaar spraken ze hun ambities uit, we vragen ze nu, hartje zomer, wat er in een half jaar is gebeurd. Lees meer

Op gestructureerde wijze opgaven verbinden in de wijk

Platform31

Het leggen van verbindingen tussen verschillende opgaven in een wijk en de energietransitie is in theorie enorm kansrijk. De praktijk is echter weerbarstig. Want hoe doe je dat? De Canadese SNAP-aanpak biedt inspiratie. De aanpak is na vijf jaar geëvalueerd en het succes is nu bewezen. Lees meer

Wijkbedrijf Selwerd: meedoen voor jezelf én de wijk

Platform31

In de Groningse wijk Selwerd opende vijf jaar geleden het Wijkbedrijf zijn deuren. Een plek waar bewoners leren, werken en ondernemen. Bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk zorgt voor verbinding met de omgeving. Daarom is het Wijkbedrijf een belangrijke partner voor de gemeente binnen de integrale wijkvernieuwing van Selwerd. Lees meer

Dierbare gebouwen in kwetsbare wijken

Platform31

Gebouwen waar mensen van houden – omdat ze mooi, kenmerkend voor de buurt of een waardevolle ontmoetingsplek zijn – krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Juist in kwetsbare wijken, waar de openbare ruimte vaak te wensen overlaat, is de betekenis van dergelijke geliefde plekken groot. Bij de energietransitie kunnen ze daarom een belangrijke rol vervullen. Lees meer

Wijkpark vernieuwd met denk- en doekracht van bewoners

Platform31

Dankzij de inzet van bewoners en ondernemers is het Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd tot een wijkpark met allure. Wijkmanager John Nieuwmans: “Het wijkpark zorgt voor een vliegwieleffect. Bewoners zijn trots op hun wijk, gaan kansen zien voor hun buurt en voor zichzelf. Daar plukken we in de toekomst, met de energietransitie, de vruchten van.” Lees meer

Vanuit de belevingswereld van bewoners aan de slag met aardgasvrij

Platform31

Dankzij een socialdesignaanpak praat de gemeente in de Dordrechtse wijk Crabbehof met bewoners niet alleen over de energietransitie, maar ook over de vraag waarvan ze gelukkig worden. Angelique Meijer, wijkmanager in Crabbehof, werd geïnterviewd voor de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk. Lees meer

Groen in kwetsbare wijken

Platform31

In buurten waar veel mensen met een laag inkomen wonen is vaak minder omgevings- en recreatiegroen dan in rijkere buurten. Het is daar dan ook meestal weinig aanlokkelijk om buiten te zijn. En dat terwijl buitenlucht, groen en water zo goed voor ons zijn. Lees meer

Aanleg warmtenet zorgt voor veiligere en gezondere straat

Platform31

In één klap een gezondere, fijnere, veiligere én aardgasvrije wijk. In de Plutolaan in de Groningse wijk Paddepoel is de aanleg van het warmtenet benut om ook klimaatbestendige maatregelen door te voeren én samen met bewoners de openbare ruimte opnieuw in te richten. Gemeente, bewoners en energieleverancier Warmtestad sloegen de handen ineen om de straat klimaatadaptief, leefbaarder en veiliger te maken. Lees meer

Dubbel Duurzame oplossingen in de Abdij- en Torenbuurt

Platform31

Omdat verduurzaming niet alleen over huizen gaat, maar ook over mensen, ontwikkelde de Tilburgse woningcorporatie Tiwos het ‘Dubbel Duurzaam’-principe. Tegelijk met de renovatie van de Abdij- en Torenbuurt zoeken corporatie en gemeente ook naar duurzame oplossingen voor andere problemen van bewoners. Lees meer