Wijkbewoners leren over psychische kwetsbaarheid

Movisie

Er is nog veel onwetendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale Welkome Wijk bewustwordingsbijeenkomsten van MIND brengen daar verandering in. In de bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid, wordt bewustwording vergroot en staan wijkbewoners stil bij (hun) vooroordelen. Daarmee leveren de bijeenkomsten een bijdrage aan het verminderen van stigma en wordt inclusie in de wijk gefaciliteerd. Lees meer

Aanwezig zijn in de buurt helpt

Movisie

Niet grote tegenstellingen, maar ongemak en fricties in de dagelijkse omgang zijn vaak de oorzaak van spanningen tussen (groepen) buurtbewoners. Hoe signaleer je spanningen in een buurt tijdig en voorkom je dat ze escaleren? Movisie beschrijft en reflecteert op vijf casussen uit de praktijk. Deze casus speelt zich af in een buurt in Delft, waar sociaal werkers aanwezig zijn om signalen op te vangen en actief aan de slag gaan met de zorgen van de buurtbewoners. In deze artikelenreeks worden de stappen voorzien van tools en kennisdocumenten die antwoord geven op de vraag ‘Hoe?’. Lees meer

Grip op een inclusief beleid voor gemeenten

Movisie

Movisie ontwikkelde met gemeenten het stappenplan ‘Inclusief beleid voor gemeenten’. In een artikelenreeks zijn de verschillende stappen uitgelicht. Wat is het? Welke vragen zijn belangrijk als je aan de slag gaat en wat zijn mogelijke knelpunten in het proces naar inclusief beleid? In deze artikelenreeks worden de stappen voorzien van tools en kennisdocumenten die antwoord geven op de vraag ‘Hoe?’. Lees meer

Leefbaarheid versterken: buurtbehoeften voorop en waarden sociale kwaliteit leidend

Movisie

Vele actieve inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt of wijk. Niet omdat ze gestimuleerd worden door de overheid, maar vanuit een intrinsieke motivatie. Burgers nemen het beheer van buurthuizen over, zetten burenhulp op of gaan de uitdaging aan om taken beter uit te voeren dan gemeenten en wijkprofessionals. Met het overnemen van overheidstaken komt ook de vraag op hoe binnen bewonersorganisaties beginselen als gelijkheid en rechtvaardigheid tot uiting komen. Beginselen waar de overheid zich immers aan moet houden. Stichting Lokaal is een voorbeeld hoe burgerinitiatieven kunnen professionaliseren en streven naar deze beginselen door de waarden van sociale kwaliteit als leidraad te nemen. Lees meer

Het belang van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten

Movisie

Bewonersinitiatieven zijn van grote waarde voor de leefbaarheid in een dorp of stadswijk en voor het welzijn van de bewoners. Dat blijkt ook uit de monitor Zorgzame gemeenschappen (2020). Doordat bewoners elkaar tijdens activiteiten ontmoeten, voelen zij zich bijvoorbeeld minder eenzaam, meer verbonden met elkaar en ervaren zij meer zingeving. Lees meer

Inzetten van kunst zorgt voor leefbare wijken

Movisie

Movisie leerde afgelopen jaar over wat werkt in het opzetten en uitvoeren van culturele interventies om de leefbaarheid in wijken te vergroten. We verkregen inzicht in wat werkt in de samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein, en wat deze samenwerking oplevert voor de leefbaarheid van wijken. Dit artikel vat de belangrijkste opbrengsten op deze twee onderzoeksvragen samen. Lees meer

Succesvolle Buurtopera zorgt voor verbinding in de wijk

Movisie

In de Maastrichtse wijk Malpertuis maken buurtbewoners, cultuurprofessionals en opbouwwerkers samen ‘Buurtopera Malpertuis’. Buurtbewoners hebben hier elkaar leren kennen, hun zelfvertrouwen is erdoor toegenomen en er zijn vriendschappen ontstaan. Lees meer

Het Rijk en de Wijk: Samenwerken aan de Doorbraaktafel

BINT

Bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid blijkt dat de integrale samenwerking binnen het Rijk en met de wijk belangrijk is. Waar de algehele leefbaarheid in Nederland verbetert, is er een omgekeerde beweging in sommige wijken en stedelijke vernieuwingsgebieden. Lees in dit praktijkverhaal meer over de samenwerking met verschillende overheidslagen en sectoren aan doorbraaktafels. Lees meer

Empowermentscan voor participatie: zien wat de ander kan en wil

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Doorloop de zes stappen van de empowermentscan om jouw participatieproces te kunnen verrijken met nieuwe inzichten - wat kan en wil de ander? De empowermentscan voor participatie is bedoeld voor gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers die bezig zijn met het betrekken van en samenwerken met bewoners en belanghebbenden in het aardgasvrij maken van wijken. Lees meer

9 redenen waarom challenges in het uitdaagrecht soms mislopen

Democratie in Actie

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het uitdaagrecht. Welke lessen vallen daaruit te leren? Ines Balkema en Thijs van Mierlo delen 9 redenen waarom challenges in het uitdaagrecht mis kunnen lopen. Lees meer

Buurtpreventie-toolbox

CCV

In de buurtpreventie-toolbox vind je informatie die van belang is bij het starten van een buurtpreventiegroep of om buurtpreventie te onderhouden en door te ontwikkelen. Lees meer

De dialoog als voertuig voor netwerkontwikkeling

Een beschrijving van de Dialoogmethode ontwikkeld bij RVO

Opgavegericht werken, talentgericht werken en intern verbinden om buiten meer impact te bereiken: hoe ziet dat eruit in termen van gedrag? En als we dat helder hebben, via welke ‘besmettingsstrategie’ langs welke ‘sociale platforms’ laten we dit dan z'n werk doen in de organisatieontwikkeling? Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Buurt Energie Systeem Nijmegen

Platform31

De eerste etappe streek neer in Nijmegen. In de wijk Hengstdal werkt corporatie Woonwaarts, samen met partners Gemeente Nijmegen, Alliander en bewoners aan de aanleg van een Buurt Energie Systeem (BES). Bekijk de opnames en slides. Lees meer

In vier stappen succesvol samenwerken in wijknetwerken

HAN

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed? Lees meer

Praatplaat voor gemeenten en inwoners

Movisie

Goed op weg? Zijn gemeente en inwoners goed op weg naar inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie? Ga hierover samen in gesprek aan de hand van de vragen bij de vijf 'verkeersborden', de cruciale elementen Dichtbij, Samen, Vroegtijdig, Pro-actief en Flexibel.* Lees meer

Zo maak je een burgerberaad inclusief

Movisie

De gemeente Amsterdam heeft 100 ingelote inwoners gevraagd mee te denken over extra klimaatmaatregelen. Ook elders worden bewoners geregeld gevraagd op die manier mee te denken over beleid. Volgens Daan de Bruijn van Movisie is het belangrijk dat gemeenten deze burgerberaden inclusief maken. Lees hier zijn adviezen voor hoe ze dat kunnen doen. Lees meer

Zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Movisie

Een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen. Dat is voor de gemeente Woerden uitgangspunt van beleid. Inwoners, organisaties en gemeente vertaalden dit samen in een lokale inclusieagenda, die met succes ruimte biedt voor zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Lees meer

Participatietools voor meer zeggenschap en betrokkenheid inwoners

Movisie

Hoe versterk je de zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering? Gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgercollectieven zoeken naar goede antwoorden op die vraag. Lees meer

Toolbox: Samen met inwoners werken aan een betere toegang

Movisie

In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan de slag. Lees meer

Hoe zorg je voor goede lokale samenwerking rond energietransitie?

LSA bewoners

Veel wijken en dus ook veel bewonersgroepen hebben er al mee te maken: de switch naar een aardgasvrije wijk. Een grote verandering die nogal wat vragen oproept. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor je buurt, je woning en je portemonnee. Actieve buurtbewoners zijn vaak op de hoogte van de vragen die in de buurt leven. Daardoor ontstaan ook (nieuwe) netwerken van bewonersgroepen die zich inzetten rondom energietransitie. Lees meer