De Leefplekmeter

Pharos

Maar hoe kun je een leefplek in jouw gemeente beoordelen? Met de Leefplekmeter breng je de sterke en zwakke punten van een buurt, wijk, dorpskern, of ander gebied in kaart. Deze kennis maakt het makkelijker om met anderen in gesprek te gaan over een leefplek, en kun je ook inzetten in het kader van de GIDS-aanpak of de Omgevingswet. Lees meer

Actiekaart 'Wijkaanpak Stoppen met Roken'

Pharos

Wil je iedereen in jouw wijk een kans geven op een rookvrij leven? En wil jij dat samen met professionals in het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen doen? Deze actiekaart helpt je op weg. Lees meer

Krachten bundelen in de buurt: 5 inspirerende verbindingen tussen sociaal werk en ggz bekeken door ervaringsdeskundige bril

Platform31

Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor de groep waar voldoende en toereikende levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving? Lees meer

Evaluatie Bijspringen & Versterken: Nieuwe weg ingeslagen voor community building en ondersteuning van kwetsbare inwoners

Verwey-Jonker Instituut

Met Bijspringen & Versterken is een nieuwe weg ingeslagen voor community building en ondersteuning van kwetsbare inwoners in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren. Zes organisaties werken samen aan sterkere verbindingen in de wijk, met specifieke aandacht voor inclusie van mensen met psychische problematiek, lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en verward gedrag. Lees meer

Casusonderzoek ketensamenwerking ’s-Hertogenbosch: Een onderzoek naar de ketensamenwerking rond kwetsbare huishoudens

Verwey-Jonker Instituut

De wijkteams in ’s-Hertogenbosch hebben de opdracht gekregen om passende en effectieve ondersteuning te organiseren voor de meest kwetsbare inwoners. Optimale afstemming met en tussen ketenpartners is daarvoor van groot belang. Lees meer

Omgaan met verward gedrag voor woningcorporaties

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes, een toolkit met hulpmiddelen ontwikkeld die medewerkers en leidinggevenden van corporaties helpt bij de omgang met verward gedrag. Lees meer

Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten

Movisie

Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In dit rapport vind je een beschrijving van 45 innovatieve projecten. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de invoering van de decentralisaties. Lees meer

Sociale samenhang en zorg in Utrecht Zuid – bewoners aan het woord

Verwey-Jonker Instituut

Op 1 januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht. Voor de wijkraad Zuid in Utrecht was dit aanleiding om na te gaan of er verbondenheid tussen bewoners van deze wijk bestaat, vooral in hun zorg voor elkaar. De onderzoekers doen verslag van hun bevindingen en verstrekken een aantal aanbevelingen. Lees meer