De wereld in gemeenten: lokaal bestuur aan zet

VNG

Dit essay is een weerslag van het programma ‘Divers & inclusief’. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de rol van gemeentebestuurders en wat ze kunnen doen om de toenemende verscheidenheid letterlijk te zien en daarop af te stappen. Lees meer

Het Rijk en de Wijk: Samenwerken aan de Doorbraaktafel

BINT

Bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid blijkt dat de integrale samenwerking binnen het Rijk en met de wijk belangrijk is. Waar de algehele leefbaarheid in Nederland verbetert, is er een omgekeerde beweging in sommige wijken en stedelijke vernieuwingsgebieden. Lees in dit praktijkverhaal meer over de samenwerking met verschillende overheidslagen en sectoren aan doorbraaktafels. Lees meer

Empowermentscan voor participatie: zien wat de ander kan en wil

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Doorloop de zes stappen van de empowermentscan om jouw participatieproces te kunnen verrijken met nieuwe inzichten - wat kan en wil de ander? De empowermentscan voor participatie is bedoeld voor gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers die bezig zijn met het betrekken van en samenwerken met bewoners en belanghebbenden in het aardgasvrij maken van wijken. Lees meer

Wijkacademies Opvoeden

Verhalen, vragen en ervaringen van ouders staan centraal in de werkwijze van Wijkacademies Opvoeden. Een Wijkacademie Opvoeden gaat uit van het principe van leren van elkaar. Een kerngroep van 12 tot 14 ouders van verschillende komaf spreekt met elkaar over hun ervaringen met, en vragen rond, opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere ouders en bewoners van de wijk daarbij te betrekken. Lees meer

9 redenen waarom challenges in het uitdaagrecht soms mislopen

Democratie in Actie

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het uitdaagrecht. Welke lessen vallen daaruit te leren? Ines Balkema en Thijs van Mierlo delen 9 redenen waarom challenges in het uitdaagrecht mis kunnen lopen. Lees meer

Buurtpreventie-toolbox

CCV

In de buurtpreventie-toolbox vind je informatie die van belang is bij het starten van een buurtpreventiegroep of om buurtpreventie te onderhouden en door te ontwikkelen. Lees meer

De dialoog als voertuig voor netwerkontwikkeling

Een beschrijving van de Dialoogmethode ontwikkeld bij RVO

Opgavegericht werken, talentgericht werken en intern verbinden om buiten meer impact te bereiken: hoe ziet dat eruit in termen van gedrag? En als we dat helder hebben, via welke ‘besmettingsstrategie’ langs welke ‘sociale platforms’ laten we dit dan z'n werk doen in de organisatieontwikkeling? Lees meer

Koerskaarten Opgavegericht werken

De Koers

Met deze serious game kunnen teams spelenderwijs vertrouwd raken met opgavegericht werken. De koerskaarten zijn een hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die verbonden zijn rond een opgave om hun aanpak te onderzoeken en zo nodig bij te stellen. Zo krijgt ppgavegericht werken een extra impuls. Lees meer

Social design voor de energietransitie

Mens en Energie

Kan de energietransitie gaan over mensen, en niet alleen over techniek en geld? Voor professionals is de complexiteit van de energietransitie dagelijkse kost, maar veel mensen hebben hele andere dingen aan hun hoofd. Social design neemt de drijfveren van bewoners als vertrekpunt. We ontwerpen nieuw perspectief, zodat iedereen onderdeel kan zijn van de oplossing. Lees meer

Met hart en ziel én heel veel energie: 9 verhalen uit de dagelijkse praktijk van de maatwerkprofessional

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

De verhalen in dit boekje geven een kijkje in het leven van professionals die gezinnen met complexe problemen bijstaan. De verhalen zijn gebaseerd op de dagelijkse realiteit van onze professionals in het veld. Met hart en ziel, en vooral heel veel energie, zetten zij zich in voor mensen die vastlopen en vaak het vertrouwen in zichzelf kwijt zijn. Met stut- en steunwerk houden ze gezinnen overeind. En raken telkens weer verstrikt in ons wondere web van wetten en regels. Lees meer

De Rotterdamse Bebouwingscommissie: 80 jaar samen stadmaken

Gemeente Rotterdam

Inmiddels bestaat de Rotterdamse Bebouwingscommissie 80 jaar. Om dit te vieren is het jubileumboek ‘De stad staat nooit stil’ uitgebracht, waarin de actualiteit, geschiedenis en werking van de commissie worden belicht. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Buurt Energie Systeem Nijmegen

Platform31

De eerste etappe streek neer in Nijmegen. In de wijk Hengstdal werkt corporatie Woonwaarts, samen met partners Gemeente Nijmegen, Alliander en bewoners aan de aanleg van een Buurt Energie Systeem (BES). Bekijk de opnames en slides. Lees meer

ToeZine: Hoe bescherm je burgers tegen wantrouwen van de overheid?

CCV

Institutionele vernedering – burgers die worden vernederd door de staat. Dat hoort niet thuis in een verzorgingsstaat. Waarom gebeurt het dan toch? Historica Willemijn van der Zwaard verdiepte zich hierin en vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek op ToeZine.nl. Ze heeft ook een duidelijk advies: “Toezichthouders moeten professionals meer bewegingsruimte geven.” Lees meer

In vier stappen succesvol samenwerken in wijknetwerken

HAN

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed? Lees meer

Praatplaat voor gemeenten en inwoners

Movisie

Goed op weg? Zijn gemeente en inwoners goed op weg naar inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie? Ga hierover samen in gesprek aan de hand van de vragen bij de vijf 'verkeersborden', de cruciale elementen Dichtbij, Samen, Vroegtijdig, Pro-actief en Flexibel.* Lees meer

Lokale partners, bewoners en ondernemers onmisbaar

Programma Aardgasvrije Wijken

De gemeente Ermelo heeft een ‘Wijk van de Toekomst’, waar al een paar jaar wordt gewerkt aan de warmtetransitie. Samen met lokale partners en bewoners. Dat heeft veel informatie opgeleverd voor de transitievisie warmte. In gesprek met Marcella en Stefan over het profijt van vruchtbare samenwerking. Lees meer

Zo maak je een burgerberaad inclusief

Movisie

De gemeente Amsterdam heeft 100 ingelote inwoners gevraagd mee te denken over extra klimaatmaatregelen. Ook elders worden bewoners geregeld gevraagd op die manier mee te denken over beleid. Volgens Daan de Bruijn van Movisie is het belangrijk dat gemeenten deze burgerberaden inclusief maken. Lees hier zijn adviezen voor hoe ze dat kunnen doen. Lees meer

Zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Movisie

Een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen. Dat is voor de gemeente Woerden uitgangspunt van beleid. Inwoners, organisaties en gemeente vertaalden dit samen in een lokale inclusieagenda, die met succes ruimte biedt voor zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Lees meer

Participatietools voor meer zeggenschap en betrokkenheid inwoners

Movisie

Hoe versterk je de zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering? Gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgercollectieven zoeken naar goede antwoorden op die vraag. Lees meer

Toolbox: Samen met inwoners werken aan een betere toegang

Movisie

In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan de slag. Lees meer