Wijkbewoners leren over psychische kwetsbaarheid

Movisie

Er is nog veel onwetendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale Welkome Wijk bewustwordingsbijeenkomsten van MIND brengen daar verandering in. In de bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid, wordt bewustwording vergroot en staan wijkbewoners stil bij (hun) vooroordelen. Daarmee leveren de bijeenkomsten een bijdrage aan het verminderen van stigma en wordt inclusie in de wijk gefaciliteerd. Lees meer

Fuik: Kennis en praktijkervaring over jeugd en criminaliteit

Team Ondermijning

Dit e-book is bedoeld voor professionals uit het onderwijs en veiligheid maar ook ouders, over de ondermijnende effecten van criminaliteit op de leefwereld van jongeren: hoe raken ze er in verzeilt en verstrikt, als dader of slachtoffer of beide? Als we niet opletten loopt de jeugd steeds vaker, sneller en gewelddadiger in de criminele fuik. Dit boek combineert casuïstiek met theorie. Lees meer

Aanwezig zijn in de buurt helpt

Movisie

Niet grote tegenstellingen, maar ongemak en fricties in de dagelijkse omgang zijn vaak de oorzaak van spanningen tussen (groepen) buurtbewoners. Hoe signaleer je spanningen in een buurt tijdig en voorkom je dat ze escaleren? Movisie beschrijft en reflecteert op vijf casussen uit de praktijk. Deze casus speelt zich af in een buurt in Delft, waar sociaal werkers aanwezig zijn om signalen op te vangen en actief aan de slag gaan met de zorgen van de buurtbewoners. In deze artikelenreeks worden de stappen voorzien van tools en kennisdocumenten die antwoord geven op de vraag ‘Hoe?’. Lees meer

Grip op een inclusief beleid voor gemeenten

Movisie

Movisie ontwikkelde met gemeenten het stappenplan ‘Inclusief beleid voor gemeenten’. In een artikelenreeks zijn de verschillende stappen uitgelicht. Wat is het? Welke vragen zijn belangrijk als je aan de slag gaat en wat zijn mogelijke knelpunten in het proces naar inclusief beleid? In deze artikelenreeks worden de stappen voorzien van tools en kennisdocumenten die antwoord geven op de vraag ‘Hoe?’. Lees meer

Leefbaarheid versterken: buurtbehoeften voorop en waarden sociale kwaliteit leidend

Movisie

Vele actieve inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt of wijk. Niet omdat ze gestimuleerd worden door de overheid, maar vanuit een intrinsieke motivatie. Burgers nemen het beheer van buurthuizen over, zetten burenhulp op of gaan de uitdaging aan om taken beter uit te voeren dan gemeenten en wijkprofessionals. Met het overnemen van overheidstaken komt ook de vraag op hoe binnen bewonersorganisaties beginselen als gelijkheid en rechtvaardigheid tot uiting komen. Beginselen waar de overheid zich immers aan moet houden. Stichting Lokaal is een voorbeeld hoe burgerinitiatieven kunnen professionaliseren en streven naar deze beginselen door de waarden van sociale kwaliteit als leidraad te nemen. Lees meer

Het belang van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten

Movisie

Bewonersinitiatieven zijn van grote waarde voor de leefbaarheid in een dorp of stadswijk en voor het welzijn van de bewoners. Dat blijkt ook uit de monitor Zorgzame gemeenschappen (2020). Doordat bewoners elkaar tijdens activiteiten ontmoeten, voelen zij zich bijvoorbeeld minder eenzaam, meer verbonden met elkaar en ervaren zij meer zingeving. Lees meer

Inzetten van kunst zorgt voor leefbare wijken

Movisie

Movisie leerde afgelopen jaar over wat werkt in het opzetten en uitvoeren van culturele interventies om de leefbaarheid in wijken te vergroten. We verkregen inzicht in wat werkt in de samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein, en wat deze samenwerking oplevert voor de leefbaarheid van wijken. Dit artikel vat de belangrijkste opbrengsten op deze twee onderzoeksvragen samen. Lees meer

Succesvolle Buurtopera zorgt voor verbinding in de wijk

Movisie

In de Maastrichtse wijk Malpertuis maken buurtbewoners, cultuurprofessionals en opbouwwerkers samen ‘Buurtopera Malpertuis’. Buurtbewoners hebben hier elkaar leren kennen, hun zelfvertrouwen is erdoor toegenomen en er zijn vriendschappen ontstaan. Lees meer

Buurtspanningen - vijf casusbeschrijvingen

Movisie

Wat kunnen professionals doen om spanningen tussen (groepen) buurtbewoners vroegtijdig te signaleren? En hoe voorkom je dat ze escaleren? Movisie beschrijft vijf casussen waarin spanningen op lokaal niveau voorkomen. De casusbeschrijvingen zijn op basis van interviews met verschillende betrokken professionals, gekoppeld aan bestaande kennis over de aanpak van spanningen. Lees meer

De Leefplekmeter

Pharos

Maar hoe kun je een leefplek in jouw gemeente beoordelen? Met de Leefplekmeter breng je de sterke en zwakke punten van een buurt, wijk, dorpskern, of ander gebied in kaart. Deze kennis maakt het makkelijker om met anderen in gesprek te gaan over een leefplek, en kun je ook inzetten in het kader van de GIDS-aanpak of de Omgevingswet. Lees meer

Actiekaart 'Wijkaanpak Stoppen met Roken'

Pharos

Wil je iedereen in jouw wijk een kans geven op een rookvrij leven? En wil jij dat samen met professionals in het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen doen? Deze actiekaart helpt je op weg. Lees meer

De wereld in gemeenten: lokaal bestuur aan zet

VNG

Dit essay is een weerslag van het programma ‘Divers & inclusief’. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de rol van gemeentebestuurders en wat ze kunnen doen om de toenemende verscheidenheid letterlijk te zien en daarop af te stappen. Lees meer

Het Rijk en de Wijk: Samenwerken aan de Doorbraaktafel

BINT

Bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid blijkt dat de integrale samenwerking binnen het Rijk en met de wijk belangrijk is. Waar de algehele leefbaarheid in Nederland verbetert, is er een omgekeerde beweging in sommige wijken en stedelijke vernieuwingsgebieden. Lees in dit praktijkverhaal meer over de samenwerking met verschillende overheidslagen en sectoren aan doorbraaktafels. Lees meer

Empowermentscan voor participatie: zien wat de ander kan en wil

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Doorloop de zes stappen van de empowermentscan om jouw participatieproces te kunnen verrijken met nieuwe inzichten - wat kan en wil de ander? De empowermentscan voor participatie is bedoeld voor gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers die bezig zijn met het betrekken van en samenwerken met bewoners en belanghebbenden in het aardgasvrij maken van wijken. Lees meer

Wijkacademies Opvoeden

Verhalen, vragen en ervaringen van ouders staan centraal in de werkwijze van Wijkacademies Opvoeden. Een Wijkacademie Opvoeden gaat uit van het principe van leren van elkaar. Een kerngroep van 12 tot 14 ouders van verschillende komaf spreekt met elkaar over hun ervaringen met, en vragen rond, opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere ouders en bewoners van de wijk daarbij te betrekken. Lees meer

9 redenen waarom challenges in het uitdaagrecht soms mislopen

Democratie in Actie

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het uitdaagrecht. Welke lessen vallen daaruit te leren? Ines Balkema en Thijs van Mierlo delen 9 redenen waarom challenges in het uitdaagrecht mis kunnen lopen. Lees meer

Buurtpreventie-toolbox

CCV

In de buurtpreventie-toolbox vind je informatie die van belang is bij het starten van een buurtpreventiegroep of om buurtpreventie te onderhouden en door te ontwikkelen. Lees meer

De dialoog als voertuig voor netwerkontwikkeling

Een beschrijving van de Dialoogmethode ontwikkeld bij RVO

Opgavegericht werken, talentgericht werken en intern verbinden om buiten meer impact te bereiken: hoe ziet dat eruit in termen van gedrag? En als we dat helder hebben, via welke ‘besmettingsstrategie’ langs welke ‘sociale platforms’ laten we dit dan z'n werk doen in de organisatieontwikkeling? Lees meer

Koerskaarten Opgavegericht werken

De Koers

Met deze serious game kunnen teams spelenderwijs vertrouwd raken met opgavegericht werken. De koerskaarten zijn een hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die verbonden zijn rond een opgave om hun aanpak te onderzoeken en zo nodig bij te stellen. Zo krijgt ppgavegericht werken een extra impuls. Lees meer

Social design voor de energietransitie

Mens en Energie

Kan de energietransitie gaan over mensen, en niet alleen over techniek en geld? Voor professionals is de complexiteit van de energietransitie dagelijkse kost, maar veel mensen hebben hele andere dingen aan hun hoofd. Social design neemt de drijfveren van bewoners als vertrekpunt. We ontwerpen nieuw perspectief, zodat iedereen onderdeel kan zijn van de oplossing. Lees meer