Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

In dit rapport worden twee werelden bij elkaar gebracht. Wijkenaanpak en de aanpak van ondermijnende criminaliteit blijken twee kanten van dezelfde medaille. Door cumulatie van problemen in kwetsbare wijken is er een voedingsbodem voor criminele activiteiten. Aanpak daarvan vergt een gebiedsgerichte benadering, waar criminaliteitsbestrijding integraal onderdeel van is. Lees meer

Een wijkgerichte aanpak: Het fundament

Bezuinigingen, decentralisaties, burgerkracht, participatiesamenleving, eigen verantwoordelijkheid, etc. Weinig is zeker, alles lijkt ter discussie te staan. Toch is er een houvast. Ergens krijgen deze woorden vaste grond onder de voeten. Deze notitie gaat over het speelveld van een snel veranderende verzorgingsstaat, over wijken en wijkgericht werken. Lees meer

Weerbare burgers, weerbare buurten

In veel gemeenten zijn buurten waar het samenleven tussen bewoners onder druk staat of dreigt te komen staan. Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten en wijkprofessionals om spanningen in buurten vroegtijdig vast te stellen, het huidige beleid te diagnosticeren en aangrijpingspunten te vinden voor een integrale en probleemgerichte aanpak van spanningen. Lees meer

Bewonersparticipatie in aandachtswijken

Bewoners hebben invloed op de leefbaarheid van hun buurt en kunnen er een positieve bijdrage aan leveren. De overheid wil bewoners stimuleren betrokken te zijn bij hun wijk en de zeggenschap van bewoners versterken. In het kader van voortgangsrapportage wijkenaanpak 2012 is onderzoek gedaan naar hoe de bewonersparticipatie zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Lees meer

Samenleven met verschillen

Het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar vertrouwen en spanningen tussen bevolkingsgroepen in twintig Amsterdamse buurten. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West, West, Oost, Zuid en Zuidoost. Lees meer

Ernstig overlastgevende gezinnen aangepakt

Een onderzoek naar de aanpak ernstig overlastgevende gezinnen met politie- en justitiecontacten van de gemeente Utrecht. Dit rapport biedt inzicht in de opzet en werkwijze van deze vernieuwende en vergaande vorm van samenwerking om criminaliteit en overlast rond deze multiprobleemgezinnen terug te dringen. Lees meer

Doorzetten en loslaten

De toekomst van de wijkenaanpak (deel 1)

Twee jaar na de start van de wijkenaanpak heeft de commissie Deetman een visitatie uitgevoerd, waarin het niet ging om definitieve oordelen (het was immers te vroeg, de aanpak liep net twee jaar), maar om het meten van de temperatuur. In dit rapport doet de commissie hier verslag van en geeft ze aanbevelingen mee voor het vervolg van de wijkenaanpak. Lees meer

Doorzetten en loslaten

De toekomst van de wijkenaanpak (deel 2)

Deel 2 bevat de rapportage Rijksoverheid en de rapportages van 18 gemeenten. De rapportage Rijksoverheid is opgesteld op basis van de visitatie van acht bij de wijkenaanpak betrokken departementen in maart en april 2011. Lees meer

Burgerkracht

De toekomst van het sociaal werk in Nederland

In dit onderzoeksessay wordt in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling een nieuw perspectief voor de welzijnssector geschetst. Dit essay laat zien waar de pijnpunten en dilemma’s maar ook de perspectieven en keuzemomenten liggen voor het welzijnswerk. Lees meer

Armoedebestrijding in de deelgemeente Feijenoord

In de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is armoede een groot probleem. Verschillende huishoudens hebben dagelijks grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn voor een belangrijk deel uitgesloten van het maatschappelijke leven. Dit onderzoek gaat over de rol van maatschappelijke organisaties bij armoedebestrijding. Lees meer

De logica van het ongepaste

Over de professionaliteit van wijkmanagers in de onvolkomen organisatie

Wijkmanagers als professionele opdracht een verbinding te leggen tussen de wereld van de wijk en de wereld van gemeentelijke organisatie. Alleen hoe leg je vast waar je wel en niet voor verantwoordelijk bent als de kwesties waar het om gaat vaak onvoorzien zijn? Lees meer

Wijken in uitvoering

Onderzoek naar Wijkgerichte praktijken in Den Haag

Vanuit het Programma Experimentele Situaties is onderzoek gedaan naar wijkgerichte beleidsontwikkeling in de gemeente Den Haag. In vier wijken is twee jaar lang uitvoerig meegekeken, meegeluisterd en meegelezen in de dagelijkse praktijk van wijkgericht werken. Lees meer

Toekomstige woonbehoeften van oudere migranten in Eindhoven

In dit rapport wordt aan de hand van profielen binnen de doelgroep oudere migranten besproken welke oudere migranten in de toekomst wellicht behoefte hebben aan (nieuwe) woonvormen. Lees meer