Doe-het-zelfsurveillance

Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen

WhatsApp-buurtgroepen zijn een ingeburgerd fenomeen geworden in Nederland. Veel mensen houden hun eigen buurt in de gaten. Op grote schaal alarmeren ze elkaar over verdachte zaken via WhatsApp. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe deze WhatsApp-buurtgroepen functioneren en welke bijdrage ze leveren aan sociale veiligheid. Lees meer

Huurders met verward gedrag

Ondersteuningsbehoeften van medewerkers in de corporatiesector

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek onder medewerkers van woningcorporaties naar de omgang met huurders met verward gedrag. Doel van het onderzoek is nagaan welke kennis en vaardigheden corporatiemedewerkers zouden kunnen gebruiken. Lees meer

Sturen op gemengde wijken

Verkennend onderzoek in zes steden

Is de gemengde wijk nog een relevant beleidsconcept voor stedelijke partijen in dit tijdsgewricht? In dit rapport verbindt Platform31 de beleidspraktijk van 6 steden met de beleidshistorie van de gemengde wijk in Nederland en met inzichten uit de wetenschap, onder andere door interviews met bijna 40 strategen en bestuurders over de gemengde wijk. Lees meer

Duurzaamheid door Haagse wijken

Evaluatie van een waarderingssubsidie

Het is de ambitie van gemeente Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De gemeente stimuleert burgers om een actieve bijdrage te leveren via de regeling ‘Duurzaamheid door Haagse wijken’, die sinds 2013 bestaat. Lees meer

Leren van de wijkaanpak

Van wijkaanpak naar buurtaanpak

Dit rapport blikt terug op de afgelopen 10 jaar wijkaanpak in Utrecht. In die jaren is geregeld onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de wijkaanpak. We blikken terug op enkele van deze onderzoeken en benoemen leerpunten en succesfactoren. Daarnaast volgt een analyse om inzicht te krijgen in de aandachtsbuurten van dit moment. Lees meer

Doen wat nodig is voor inwoners: ervaringen uit de City Deal inclusieve stad

Veel Nederlanders kampen met problemen die hun bestaanszekerheid raken, zoals werkloosheid en armoede-, schulden-, of woonproblematiek. Bij de hulp aan deze mensen komen vaak meerdere wetten kijken. Lees meer

De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving

Over de functies van bewonersoverlegorganisaties tegen de achtergrond van bewonersparticipatie en andere hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

In dit onderzoek is in kaart gebracht welke ontwikkelingen het speelveld van bewonersoverlegorganisaties (boo’s) beïnvloeden en wat voor gevolgen dit heeft voor de functies die ze vervullen. Ook wordt ingegaan op hoe boo's zichzelf kunnen heruitvinden door in te spelen op nieuwe uitdagingen, gecreëerd door nieuwe burgercollectieven. Lees meer

Wat werkt bij integraal werken in de wijk

Cliënt en professional - In vertrouwen samenwerken aan een oplossing

Hoe werk je als professional samen met je cliënt in goed vertrouwen aan een oplossing? Succesvolle professionals hebben aandacht voor de interactie met hun cliënt en scoren hoog op alliantie. Voor het ontwikkelen van zowel een persoonlijke alliantie als een taakalliantie zijn verschillende voorwaarden te onderscheiden. Lees meer

Zweven en zwoegen op Zuid

Een kroniek over de integrale ondermijningsaanpak op Rotterdam Zuid

Ondermijnende criminaliteit is in Rotterdam Zuid al jaren een indringend probleem, verweven met thema’s als armoede, werkloosheid en huisvesting. De aanpak hiervan vergt samenwerking tussen vele overheidsorganisaties. Daarom is in 2014 de integrale aanpak Hartcore ontstaan. Dit rapport laat zien hoe deze bijzondere en vernieuwende aanpak van ondermijning tot stand komt. Lees meer

Aan de slag in kwetsbare wijken

Staalkaart van aanpakken en initiatieven voor vitale wijken

Hoe zetten de steden en hun lokale partners zich in om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren? Platform31 organiseerde een Community of Practice waarin de expertise en ervaring van beleidsmakers professionals uit 12 steden centraal stond.  Lees meer

Wijkteams en diversiteit

Hoe wijkteams inspelen op etnisch-culturele diversiteit

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat wijkteams bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal bereiken." Lees meer

Boze burgers

Omgaan met weerstand tegen de multiculturele samenleving

Zwarte Piet, de komst van vluchtelingen of een nieuw asielzoekerscentrum in de wijk zijn onderwerpen waarbij voor- en tegenstanders vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook gemeenten signaleren toenemende wij-zijgevoelens, vooral wanneer het gaat over de multiculturele samenleving. Hoe kunnen gemeenten omgaan met zogenoemde 'boze burgers'? En welke interventies kunnen zij daarvoor inzetten? Lees meer

Werk en inkomen in integrale aanpakken

Een verkenning van theorie en praktijk

Integraal werken betekent dat de burger centraal staat. In een integrale benadering wordt er met één ondersteuningsplan voor één gezin gewerkt, bij voorkeur met één contactpersoon die samen met de ‘klant’ de ondersteuning coördineert en regisseert. In deze verkenning bekijken we hoe werk en inkomen in integrale aanpakken vorm krijgt. Lees meer

Zorgen over wonen

Handelingskader ten behoeve van kwetsbare groepen op de woningmarkt

Veel mensen zoeken woonruimte. Niet om zich te verbeteren maar omdat hun woning niet geschikt is of omdat ze nu géén woonruimte hebben. Ze doen een beroep op een afnemend aandeel vrijkomende woningen want de mutatiegraad van woningen in Nederland is lager dan ooit. Lees meer

Opvoedondersteuning in multi-etnische wijk

Onderzoek naar verbindingen tussen wijkteams en informele ondersteuners

Migrantenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het creëren van een meer inclusief systeem van opvoedondersteuning dat ook migrantenouders bereikt. De samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties loont, met name om gezinnen te bereiken met veel afstand tot voorzieningen. Toch blijft het opzetten van een dergelijke samenwerking lastig. Lees meer

Omgaan met maatschappelijke spanningen

Handreiking

Professionals en beleidsambtenaren weten vaak niet goed hoe zij om moeten gaan met maatschappelijke onrust en spanningen in de wijk. Voor hen is er deze handreiking met achtergrondinformatie en praktische tips. Lees meer

Naar een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem van radicalisering in wijken

Een verkenning van de mogelijkheden

Geradicaliseerde jongeren zorgen al enkele jaren voor hoofdbrekens bij nationale en lokale overheden, hulpverleningsprofessionals, ouders en andere betrokkenen. De vraag die altijd de boventoon voert is: hoe kunnen we radicalisering voorkomen? Binnen dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat de risicofactoren signaleert die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen. Lees meer

Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam

"Gebiedsgericht werken staat kortweg voor een filosofie en methode om binnen een bepaald gebied naar problemen en kansen te kijken en te handelen", aldus Stan Majoor, lector Grootstedelijke Vraagstukken en coördinator van speerpunt Urban Management. Hij organiseerde een seminarreeks over dit onderwerp en was een van de auteurs en eindredacteur van de uitgave 'Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam'. Lees meer

Verschillen, ongelijkheid en segregatie - literatuurstudie

In de wetenschap en maatschappij klinken steeds luider wordende geluiden over toenemende verschillen. Tegelijkertijd is (de laatste jaren) weinig aandacht geweest voor eventuele neerslag van deze verschillen op het ruimtelijk vlak: segregatie. Lees meer

Help mij het zelf te doen

Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap

Actief burgerschap staat meer dan ooit in de belangstelling. Maar wat is er nodig om de opdracht ‘om meer zelf te gaan doen’ te laten slagen? Wat werkt? En wat kunnen gemeenten doen om actief burgerschap te laten floreren en het maatschappelijk probleemoplossend vermogen – juist ook van kwetsbare burgers – te verhogen? Lees meer