De inzet van quota: zinvol en haalbaar?

Tegengaan van achterstand van werknemers met migratieachtergrond

Terwijl de overheid quota inzet voor het opheffen van sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt wat betreft vrouwen en mensen met een beperking, doet de overheid dat niet voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom is dat? In dit rapport wordt de belangrijkste informatie over quota voor mensen met een migratieachtergrond naar voren gebracht. Lees meer

Samen deskundig

Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillende gemeenten schatten de inzet van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar zijn soms nog zoekende hoe dit vorm te geven, zeker bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze publicatie is een handreiking die de samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bespreekt en belicht. Lees meer

Naar een duurzaam toekomstperspectief voor kwetsbare mbo-jongeren

Het rapport ‘Naar een duurzaam toekomstperspectief voor kwetsbare mbo-jongeren’ maakt inzichtelijk op welke wijze gemeenten, het onderwijsveld en het bedrijfsleven zich inzetten om de duurzame inzetbaarheid van kwetsbare mbo-studenten te verbeteren. Lees meer

Omvang en karakter van maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam

De stad Rotterdam kent een grote verscheidenheid aan levensbeschouwelijke organisaties, die elk op hun eigen manier ondersteuning bieden en mensen samenbrengen door middel van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de omvang en het karakter van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam. Lees meer

Gebiedsbestuurders bij decentrale overheden

Duiding en lessen

Platform31 onderzocht in opdracht van het ministerie van BZK verschillende vormen van gebiedsbestuurders bij acht decentrale overheden. Welke rollen kunnen deze gebiedsbestuurders spelen binnen ambtelijke organisaties? En hoe kunnen ze bijdragen aan een overheid die dichter bij de bewoner staat? Lees meer

Het Sociaal Kloppend Hart

De maatschappelijke betekenis van de kringloopwinkels met een buurthuisfunctie van Schroeder van der Kolk

Kringloopwinkels met een buurthuisfunctie zijn van grote waarde voor de wijken waar ze gevestigd zijn, in het bijzonder voor kwetsbare inwoners. Dat blijkt uit het rapport ‘Een sociaal kloppend hart: De maatschappelijke betekenis van kringloopwinkels met een buurthuisfunctie van Schroeder van der Kolk’. Lees meer

Kom op voor de meest kwetsbare gebieden

Urgente oproep 15 burgemeesters voor ondersteuning om tweedeling tegen te gaan

De burgemeesters van vijftien grote steden willen dat er meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van een manifest dat het kabinet oproept tot actie, maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente. Lees meer

Moeders van de tweede generatie

Hun waarden en behoeften aan steun

Een op de vijf Nederlandse ouders met een niet-westerse migratieachtergrond is tegenwoordig van de tweede generatie. KIS onderzocht hoe deze ouders de opvoeding van hun kinderen beleven, wat zij hierin belangrijk vinden, en waar zij behoefte aan hebben met betrekking tot steun bij de opvoeding. Lees meer

Geboren en getogen 2.0

Onderzoek naar de meervoudige identiteit van jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie

In dit onderzoek naar de meervoudige identiteitsbeleving van jongeren met een migratieachtergrond staat centraal hoe jongeren omgaan met hun meervoudige identiteit, hoe dit tot uitdrukking komt in de verschillende leefdomeinen en in hoeverre er een relatie bestaat tussen de beleving van deelidentiteiten en de (algehele) meervoudige identiteit. Lees meer

Eindverslag Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp'ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact heeft de afgelopen weken een analyse gemaakt van de sociale gevolgen van de coronacrisis. In het rapport staan drie aandachtspunten voor de toekomst. Lees meer

Inspiratiegids Digitale Participatie

Lees meer

Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare bewoners

Onderzoek naar de inrichting van zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen in corporatiewijken

Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet terugkomen in de wijken. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Andersson Elffers Felix (AEF) op verzoek van Aedes uitvoerde. Lees meer

Een wereld in wijken te winnen

Over de justitiële functie bij sociale achterstand

Er is een groeiend besef dat de drugsindustrie steeds meer vat krijgt op kansarme stadswijken. Het leidt tot verdere afglijding van deze wijken. Om bewoners perspectief te geven, is een sociaal offensief noodzakelijk. Maar wel inclusief ‘de justitiële functie’, een term waarin we behalve het OM ook de rechtsprekende macht en andere Justitieorganisaties samennemen. Lees meer

Polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden

Oorzaken, behoeften jongerenwerkers en beschikbare kennis en tools

KIS onderzocht hoe jongeren in niet-stedelijke gebieden aankijken tegen mensen met een migratieachtergrond, en hoe zij aan hun denkbeelden komen. Hoe gaan jongerenwerkers om met polarisatie en extreme ideeën onder jongeren, en wat hebben zij nodig om dit effectief aan te kunnen pakken? Lees meer

Buurtdragers

Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

Door de coronacrisis is er een nog sterker besef van een kwalitatief goede openbare ruimte en dagelijkse voorzieningen in eigen buurt. Deze verkenning gaat over het belang van deze buurtdragers. De vraag die centraal staat is met wat voor soort interventies gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten kunnen versterken. Lees meer

Factsheet De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Dit factsheet is opgesteld omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. In dit factsheet worden professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten gegeven hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de meldcode. Lees meer

Herhaling voorkomen

Werkzame elementen in de preventie van recidive bij ex-gedetineerde migrantenjongeren

Wat zijn werkzame factoren die ervoor zorgen dat ex-gedetineerde jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond niet terugvallen in de criminaliteit? Die vraag wordt beantwoord in dit rapport. Recidive voorkomen onder criminele jongeren is een complex vraagstuk. Het is van groot belang dat de vicieuze cirkel van criminaliteit bij deze jongeren doorbroken wordt. Lees meer

Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden

Veel mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen, die elkaar wederzijds beïnvloeden. In dit dossier beschrijven we welke werkzame elementen professionals kunnen inzetten om personen te ondersteunen die te maken hebben met financiële problemen. Lees meer

Wijk in zicht

De centrale vraag in dit onderzoek is: welke factoren dragen bij aan verval van kwetsbare wijken en hoe kan een negatieve ontwikkeling worden voorkomen of omgebogen? Naast een literatuurverkenning, om lessen te trekken uit de wetenschap en uit de beleidspraktijk van de afgelopen decennia, voerde Platform31 kwalitatief onderzoek uit in elf wijken in zes steden. Lees meer

Preventieve en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland

Een multidimensionale aanpak

Dit artikel biedt een overzicht van de kenmerken van de preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland en beschrijft de gelegenheidsstructuur voor georganiseerde criminaliteit in Nederland en de implicaties daarvan voor het preventiebeleid. Opgedane ervaringen met de preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit worden besproken. Lees meer