Versterken van de sociale basis

Rollen voor gemeenten

Platform31 onderzocht hoe gemeenten lokale initiatieven kunnen ondersteunen om zo de sociale basis te versterken. Deze publicatie biedt praktische inzichten en handreikingen voor gemeenteambtenaren die werken aan de sociale basis. En toont welke rollen de lokale overheid kan vervullen. Lees meer

SuperWest 2000-2021 - Vernieuwing van de Amsterdamse tuinsteden

In de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam is een onwaarschijnlijke vernieuwingsoperatie uitgevoerd. Tussen 2000 en 2021 zijn meer dan 25.000 woningen nieuwgebouwd, gerenoveerd of getransformeerd. SuperWest 2000-2021 documenteert de 297 bouwprojecten, met een accent op de 22 prijswinnaars, en reflecteert op het resultaat. Lees meer

Wijkplannen maken voor corporaties

Heldere plannen voor de juiste wijken

Heldere plannen voor de juiste wijken. In dit e-boek krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen: Hoe maak je heldere wijkplannen voor precies de juiste wijken? Wanneer maak je zelf een wijkplan? En wanneer sluit je aan bij andere partijen? Wat wordt de inhoud van jouw wijkplan? Lees meer

Omstreden plannen, onderschatte burgers

De stad verdichten met bewoners

Bewoners worden niet serieus betrokken bij woningbouw en gebiedsontwikkeling in de stad. Dat leidt tot steeds grotere verwijdering tussen de plannenmakers en bewoners, tussen politiek en burger, tussen oude en nieuwe buurtbewoners. Frans Soeterbroek kiest positie en biedt perspectief op een ontwikkelcultuur die uitnodigend is naar bewoners. Lees meer

Gemengde wijken herladen

Van fysiek ingrijpen naar een brede inclusieve aanpak

Al jaren wordt in Nederland gestuurd op de bewonerssamenstelling van kwetsbare wijken. Wat verstaan we eigenlijk onder een ‘gemengde-wijkaanpak’ anno nu? Hoe denken we daar te komen? Dit artikel gaat in op de verwachting voor de toekomst van bewoners, buurt, wijk en stad, en wat er nodig is om van ‘mengen’ een succes te maken. Lees meer

Eigen haard is goud waard

Samen met Social EnterpriseNL en Stichting Doen deed LSA bewoners onderzoek naar passende financiering om als bewonersbedrijf een eigen pand aan te kopen of langdurig te huren. De opbrengst van twee jaar onderzoeken, in gesprek en ontwikkelen hebben we bij elkaar gebracht in de uitgave "Eigen haard is goud waard". Ben je ook bezig met dit thema? Doe je voordeel met alle informatie en inzichten die we samen op deden. Lees meer

Ontmoetingen in de wijk

Hoe realiseer je ontmoetingen vanuit de wensen en behoeften van inwoners? De gemeente Dalfsen, Saam Welzijn en Movisie hebben het project ‘Elkaar leren kennen, ontmoetingen in de wijk’ opgezet, voor meer verbinding tussen de bewoners uit de vijf kernen van Dalfsen. Op 4 juli 2022 wordt de publicatie Ontmoetingen in de wijk overhandigd aan wethouder Jan Uitslag van gemeente Dalfsen. Deze publicatie beschrijft het succesverhaal van een bijzonder eetcafé. Lees meer

Slagkracht in de wijk

Praktijkboek voor de meerjarige gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Met de aankondiging van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is de aandacht voor het leefklimaat in kwetsbare wijken terug. Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg met het opzetten van een slagvaardige wijkaanpak. Lees meer

Leefbaarheid en veiligheid op het platteland

Dit onderzoek richt zich op landelijke gebieden. Het voornaamste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken die zich daar afspelen. Lees meer

Op zoek naar een rechtvaardige stad

Een verkenning van perspectieven op rechtvaardigheid in stad en wijk

Het thema van de rechtvaardige stad leeft. Overheden, ook gemeenten, pleiten voor meer rechtvaardige of inclusieve steden en wijken. Maar wat betekent dat precies? In dit magazine nemen we je mee in vier perspectieven op de rechtvaardige stad en passen we deze toe op verschillende cases. Lees meer

Ruimtelijke segregatie

Kennissynthese

Wanneer het gaat over de opstapeling van achterstanden en problemen in wijken, duikt vaak het begrip ‘segregatie’ op. In deze kennissynthese staat ‘ruimtelijke segregatie’ centraal, oftewel de ruimtelijke neerslag van verschillen – tussen gemeenten en regio’s, maar vooral ook binnen en tussen wijken. Lees meer

De vragen van overmorgen in het sociaal domein

Essay op basis van de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein

Wat zijn de vragen van overmorgen die voor het sociaal domein van belang zijn? En wat betekenen die vragen voor bestuurlijk en ambtelijk leiderschap? In de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) hebben directeuren samen met wetenschappers en praktijkdeskundigen geprobeerd die vragen te beantwoorden. Het Verwey-Jonker Instituut beschrijft in een essay de rode draden van de collegereeks. Lees meer

Wat bedoelen we met sociaal fitte leefomgeving?

Wat bedoelen we met sociaal fitte leefomgeving?

Met deze eerste verkenning naar de mogelijke betekenis van een sociaal fitte leefomgeving willen wij een bijdrage leveren aan het huidige beleidsdiscours over de veerkracht van kwetsbare wijken. In veel gebieden in Nederland is er een opeenstapeling van problemen op het gebied van onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. De laatste jaren voeren gemeenten steeds vaker inclusief beleid, met aandacht voor het (zelf)oplossend vermogen van bewoners en hun omgeving. Lees meer

Perspectief bieden - Herziene editie (2022)

Bouwstenen en afwegingskader voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

In kwetsbare wijken groeit de kloof tussen (kans)arm en (kans)rijk, de leefbaarheid daalt, de veiligheid staat onder druk en het vertrouwen in de overheid brokkelt af. Begin dit jaar kondigde minister De Jonge het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan. In opdracht van het ministerie bundelde het Verwey-Jonker Instituut in 2021 lessen uit het heden en verleden en formuleerde bouwstenen en succesfactoren voor het nieuwe wijkenbeleid. Deze herziene editie is uitgebreid met een afwegingskader met gesprekspunten om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen. Lees meer

Gedeelde ruimte op Zuid

Hoe verschillende sociale groepen de stad gebruiken, beleven en waarderen

Om Rotterdam Zuid meer een thuis te maken voor alle sociale groepen, zowel diverse middengroepen als meer kwetsbare bewoners, is het doorzetten van het verfraaien, vergroenen en (blijven) schoonhouden van de buitenruimte essentieel. Lees meer

Verandertoolkit Wijkwijzer

Steeds beter zien we dat wat er in de wijk nodig is niet altijd past bij 'hoe het werkt' binnen organisaties. Het aanbod is dan te veel verkokerd, of er zijn regels of geldprikkels die de goede oplossing in de weg staan. We willen werken vanuit bewoners. Maar hoe dan precies? De verandertoolkit Wijkwijzer helpt je hierbij. Lees meer

Schijnwerpers op de straat

Het Verwey-Jonker Instituut bestudeerde de integrale aanpak van de Van Wougroep, een criminele jeugdgroep uit de Amsterdamse Diamantbuurt. Welke lessen volgen hieruit en wat betekenen deze voor de huidige en toekomstige aanpak van criminele jeugdgroepen? Lees meer

Buurtsportverenigingen 2016-2020

Van project naar netwerkbenadering

Een Buurtsportvereniging is een project waarin bewoners zelf sportieve activiteiten in de eigen buurt opzetten, organiseren en begeleiden. Ze bestaan vooral in lage inkomensbuurten, waar bewoners over het algemeen minder sporten en bewegen dan gemiddeld in Nederland. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht veertien Buurtsportverenigingen en verzamelde ervaringen en succesfactoren. Lees meer

Verbeter de wijk met Design Thinking

Een ontwerpgerichte wijkaanpak

Hoe kunnen we de wijk op een blijvende manier samen met bewoners veiliger en leefbaarder maken? Ons antwoord: verbeter de wijk met Design Thinking. Met deze ontwerpgerichte wijkaanpak onderzoek je samen met professionals, bewoners, ondernemers en soms ook (ex)delinquenten stapsgewijs wat er nodig is om de wijk positief te veranderen. Lees meer

Beslisbomen voor het werken aan leefbaarheid in de buurt

Werken aan leefbaarheid voor inwoners, wijkprofessionals, beleidsambtenaren en andere betrokkenen is een uitdaging. Het kent vele vormen en kleuren. Daarom zijn er nu de beslisbomen actief burgerschap. Elke beslisboom vormt een afwegingskader voor het werken aan leefbaarheid en voor het versterken van actief burgerschap en gemeenschapskracht. De beslisbomen bieden stof tot nadenken en laten werkzame elementen en nuttige interventies zien. Uiteindelijk dragen de beslisbomen samen bij aan het methodisch werken aan leefbaarheid. Lees meer