Eindrapportage CityDeal

Criminaliteit en overlast voorkomen door een slimmere samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners op lokaal niveau. Dat is waar de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad, onderdeel van het traject Betere samenwerking tussen zorg en veiligheid, zich voor heeft ingezet. Zeven gemeenten werkten hierin samen met het Rijk. De CityDeal presenteerde op 1 november 2019 haar eindrapport. Lees meer

Wijk van de toekomst

Hoe Prinsenland Het Lage Land toekomstbestendig wordt

De vernieuwende wijkaanpak in Prinsenland Het Lage Land werd een leerzame ontdekkingsreis. De successen en lessen van de afgelopen vier jaar zijn samengevat in dit boekje. Hierin staan interviews met medewerkers en partners in en buiten de wijk, een tijdlijn met resultaten en acht tips voor wie zelf aan de slag wil met de wijkaanpak. Lees meer

Wij in de Wijk 3

Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De net verschenen casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Lees meer

QuickScan 12min risicojeugd: Omvang en aanpak in regulier basisonderwijs

Middels een QuickScan is de doelgroep 12min risicojeugd in het basisonderwijs in kwetsbare wijken in de G4 in beeld gebracht. Conclusies en aanbevelingen hebben met name betrekking op de inzet van regievoering op wijkniveau, omdat het hier veelal aan ontbreekt in deze wijken. Lees meer

Kwetsbare wijken in Canada, Frankrijk, Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk

Wisselwerking tussen landelijk en lokaal beleid

In deze studie verkennen we het beleid voor en de aanpak van kwetsbare wijken in Canada, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wat kan Nederland leren van de praktijken in deze landen bij het ontwikkelen van een landelijke aanpak ter versterking van de kwetsbare wijken? Ter inspiratie komen verschillende manieren langs om bijvoorbeeld bewoners te betrekken en wijken te selecteren. Maar ook voorbeelden waar juist amper iets wordt gedaan. Lees meer

Perspectief bieden

Bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

Eind 2019 kondigde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan, gericht op het verkennen van handelingsperspectief om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare stedelijke gebieden te verbeteren. In opdracht van het ministerie bracht het Verwey-Jonker Instituut alle bouwstenen uit de verkenningsfase samen in een synthesenotitie. Lees meer

Burgerinitiatieven en wijkteams

De kracht van verbinding

In wijken ontstaan soms burgerinitiatieven die de sociale netwerken in de wijk versterken en kinderen en jongeren een plek bieden om veilig op te groeien. De aanleiding is vaak een lokale behoefte waar de initiatiefnemer mee in aanraking is gekomen. Wijkprofessionals kunnen burgerinitiatieven ondersteunen. Deze publicatie beschrijft wat daarbij hun rol is. Ook geeft de publicatie inspirerende praktijkvoorbeelden, waarbij initiatiefnemers in geluidsfragmenten hun verhaal vertellen. Lees meer

Werken aan brede welvaart in de buurt

Inspiratie, aanknopingspunten en tips voor professionals in de wijk

Met concrete acties in de buurt werken wijkprofessionals samen met inwoners en andere partners elke dag aan ‘brede welvaart’. Dat constateerden wijkwerkers dit voorjaar tijdens een online event dat de gemeente Eindhoven samen met het LPB organiseerde. Maar wat is dat precies, werken aan brede welvaart? En wat betekent dat in de praktijk? In dit online magazine vertellen mensen die actief zijn in de wijk hun verhaal. Lees meer

Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Lessen uit de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken’

In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ sprak Platform31 met 12 innovatieve bestuurders, denkers en doeners die zich inzetten voor een brede gebiedsgerichte aanpak. Dit artikel vat de rode draden uit de gesprekken samen en presenteert de belangrijkste lessen die de geïnterviewden meegaven. Lees meer

Hoe maak ik een buurtagenda?

Factsheet

Deze factsheet, gebaseerd op de eerder verschenen gelijknamige handreiking, bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

ABCD: Naar veerkrachtige gemeenschappen

Over gemeenschappen, impact en handelingsperspectieven voor gemeenten

Het LSA heeft twee praktijkgerichte onderzoekers, Astrid Huygen en Kees Fortuin, gevraagd om de beschikbare literatuur over gemeenschappen en Asset Based Community Development (ABCD) in te duiken. Lees meer

Prestatieafspraken leefbaarheid

Hoe kan goede samenwerking tussen lokale partijen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Deze vraag staat centraal in de derde editie van het magazine over prestatieafspraken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Platform31. Lees meer

De terugkeer van de samenlevingsopbouw

Achtergronden, praktijkervaringen en toekomstagenda

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteert Movisie op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en worden nieuwe vormen van samenlevingsopbouw in beeld gebracht. Lees meer

Big data en databronnen: hulp bij impactmeting burgerinitiatief

Notitie

Burgerinitiatieven zoeken steeds vaker naar manieren om hun maatschappelijke waarde aan te tonen. Big data en openbare databronnen kunnen daarbij behulpzaam zijn, zo blijkt uit de notitie ‘Impact burgerinitiatieven: (big) data, wat heb je eraan?’ Lees meer

Systeeminnovatie voor de duurzame verbetering van kwetsbare wijken

Een verkenning naar het belang en de mogelijkheden van innovatie in de context van de wijkaanpak

Deze whitepaper is het resultaat van een eerste verkenning naar de mogelijkheden van innovatie binnen de wijkaanpak. Voor de verkenning hebben we in gesproken met verschillende personen die betrokken zijn bij de wijkaanpak en kennis en ervaring hebben op het gebied van innovatie. Lees meer

Effecten zichtbaar maken: handreiking voor bewonersinitiatieven

Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke en financiële waarde zichtbaar maken. Om zelf te leren en verbeteren of om te verantwoorden richting buurtbewoners, gemeente of fondsen. Maar hoe pak je dat aan? De publicatie ‘Effecten zichtbaar maken’ geeft handvatten. Lees meer

Opgaven Verbinden in de Wijk

Aan de slag met koppelkansen voor leefbaarheid en duurzaamheid

In het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken wordt onderzocht hoe de energietransitie kan worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid. Het verzilveren van zogenaamde koppelkansen gaat echter niet vanzelf. Maar het kan, en dit inspiratieboek laat zien hoe. Lees meer

Hoe maak ik een buurtagenda?

Handreiking

Met een buurtagenda breng je wensen en behoeften voor de buurt bij elkaar. Deze handreiking geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

Organisatievormen in het wijkgericht werken

De wijk of buurt wordt in het hele land herontdekt. Gemeenten die met wijkgericht werken aan de slag willen, zijn vaak zoekende naar een vorm die past bij de eigen gemeentelijke organisatie. Met deze publicatie geeft Platform31 handvatten aan gemeenten die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Lees meer

Kabaal in Roosendaal

Een evaluatie van de aanpak van de vuurwerkrellen in Roosendaal van november 2020

Eind november 2020 vinden er grote ongeregeldheden plaats in Roosendaal. Om de geest terug in de fles te krijgen, volgen er ingrijpende maatregelen vanuit de gemeente en veiligheidspartners, waarbij met name het op slot zetten van wijken (noodverordening) en het preventief fouilleren opvallen. Maar naast de harde hand, komt er ook een uitgestoken hand. Lees meer