Vastgoedinvesteringen met impact

Corona, geldgebrek en de grote opgave rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dwingt gemeenten, scholen, stichtingen en verenigingen kritisch naar het eigen vastgoed te kijken. Draagt het nog bij aan de maatschappelijke doelen? Hoe kan je daarop sturen? In deze publicatie worden vier accommodaties besproken die een belangrijke maatschappelijke functie hebben voor hun dorp of stad. Ze staan in Austerlitz, Eemnes, Delft en Utrecht. Ze laten zien wat er allemaal mogelijk is als ontmoetingsplek in de buurt. Lees meer

Sociaal weerbaar in de wijk

Over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening bij sociale achterstand

Nederland kent een traditie van stedelijk beleid. Dat is niet zonder succes gebleken: Nederland kent geen getto’s of wijken waar de overheid liever niet meer komt. Maar dat is geen gelopen race; in te veel wijken van Nederland nemen de problemen toe. Lees meer

Bekend maakt bemind

Het wat en waarom van sociaal contact tussen mensen die verschillen in afkomst en religie

Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie worden op allerlei plekken in Nederland georganiseerd. Op scholen, op het werk, bij de sportclub maar vooral in buurten en wijken komen mensen bij elkaar en leren ze elkaar kennen. Dit is een beproefde methode om onder andere vooroordelen tegen te gaan en scheidslijnen tussen groepen te overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit? Lees meer

Kamerbrief over maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de maatregelen die zijn genomen om de betaalbaarheid voor starters en mensen met een middeninkomen te vergroten. Lees meer

Knelpunten en oplossingen voor het sociaal bereik van instanties op wijkniveau

Bouchra Dibi constateert dat een grote groep kwetsbare bewoners het heeft opgegeven. Zij maken geen gebruik (meer) van het aanbod van de verschillende instanties in de wijk. Wat gaat hier mis? Welke verkeerde aannames worden er aan beide kanten gemaakt? Hoe kunnen we het vertrouwen weer herstellen? Tientallen bewoners en ‘frontliniewerkers’ geven antwoord op deze vragen. Lees meer

Werken aan opgaven in de wijk

Gebiedsgerichte organisatiemodellen in vier gemeenten

Hoe komen gemeenten tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven? Welke organisatievormen worden ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom? En in hoeverre is een gebiedsgerichte aanpak een antwoord op meerdere opgaven? Platform31 onderzocht de werkwijze in vier gemeenten en bundelde de voorbeelden, geleerde lessen en aanbevelingen. Lees meer

Kamerbrief kabinetsreactie verslag werkgroep Halsema en Manifest 15 burgemeesters

Minister Ollongren stuurt een brief met de Kabinetsreactie op het verslag van de werkgroep “Sociale Impact van de Coronacrisis” (onder leiding van burgemeester Halsema) en het Manifest “Kom op voor de meest kwetsbare gebieden” van 15 burgemeesters. Lees meer

Toegang tot de stad

Hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen

Om toegang tot het stedelijk leven te hebben moet je in de nabijheid kunnen wonen, gebruik kunnen maken van publieke voorzieningen en je kunnen verplaatsen. Dat lukt steeds minder mensen. Met dit advies wil de Rli het vraagstuk van de toegankelijkheid van steden agenderen en manieren schetsen waarop de overheid de toegankelijkheid kan waarborgen. Lees meer

Inventarisatie van werkzame principes in kwetsbare wijken

Wat zijn werkzame principes in kwetsbare gebieden? Dat was de centrale vraag van een online dialoog tussen non-profitorganisaties, bedrijven, gemeenten en andere overheden. De intensieve sessie leverde bijna 3000 adviezen, meningen en inzichten op. Lees meer

Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken

Inspiratieboek

In veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan is de energietransitie niet de enige opgave. Denk bijvoorbeeld aan een slechte gezondheid. In dit inspiratieboek wordt inzicht geboden in vernieuwende praktijken die de opgave van de energietransitie en de opgave rondom het terugdringen van gezondheidsachterstanden aan elkaar verbinden. Lees meer

De inzet van quota: zinvol en haalbaar?

Tegengaan van achterstand van werknemers met migratieachtergrond

Terwijl de overheid quota inzet voor het opheffen van sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt wat betreft vrouwen en mensen met een beperking, doet de overheid dat niet voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom is dat? In dit rapport wordt de belangrijkste informatie over quota voor mensen met een migratieachtergrond naar voren gebracht. Lees meer

Samen deskundig

Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillende gemeenten schatten de inzet van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar zijn soms nog zoekende hoe dit vorm te geven, zeker bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze publicatie is een handreiking die de samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bespreekt en belicht. Lees meer

Naar een duurzaam toekomstperspectief voor kwetsbare mbo-jongeren

Het rapport ‘Naar een duurzaam toekomstperspectief voor kwetsbare mbo-jongeren’ maakt inzichtelijk op welke wijze gemeenten, het onderwijsveld en het bedrijfsleven zich inzetten om de duurzame inzetbaarheid van kwetsbare mbo-studenten te verbeteren. Lees meer

Omvang en karakter van maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam

De stad Rotterdam kent een grote verscheidenheid aan levensbeschouwelijke organisaties, die elk op hun eigen manier ondersteuning bieden en mensen samenbrengen door middel van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de omvang en het karakter van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam. Lees meer

Gebiedsbestuurders bij decentrale overheden

Duiding en lessen

Platform31 onderzocht in opdracht van het ministerie van BZK verschillende vormen van gebiedsbestuurders bij acht decentrale overheden. Welke rollen kunnen deze gebiedsbestuurders spelen binnen ambtelijke organisaties? En hoe kunnen ze bijdragen aan een overheid die dichter bij de bewoner staat? Lees meer

Het Sociaal Kloppend Hart

De maatschappelijke betekenis van de kringloopwinkels met een buurthuisfunctie van Schroeder van der Kolk

Kringloopwinkels met een buurthuisfunctie zijn van grote waarde voor de wijken waar ze gevestigd zijn, in het bijzonder voor kwetsbare inwoners. Dat blijkt uit het rapport ‘Een sociaal kloppend hart: De maatschappelijke betekenis van kringloopwinkels met een buurthuisfunctie van Schroeder van der Kolk’. Lees meer

Kom op voor de meest kwetsbare gebieden

Urgente oproep 15 burgemeesters voor ondersteuning om tweedeling tegen te gaan

De burgemeesters van vijftien grote steden willen dat er meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van een manifest dat het kabinet oproept tot actie, maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente. Lees meer

Moeders van de tweede generatie

Hun waarden en behoeften aan steun

Een op de vijf Nederlandse ouders met een niet-westerse migratieachtergrond is tegenwoordig van de tweede generatie. KIS onderzocht hoe deze ouders de opvoeding van hun kinderen beleven, wat zij hierin belangrijk vinden, en waar zij behoefte aan hebben met betrekking tot steun bij de opvoeding. Lees meer

Geboren en getogen 2.0

Onderzoek naar de meervoudige identiteit van jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie

In dit onderzoek naar de meervoudige identiteitsbeleving van jongeren met een migratieachtergrond staat centraal hoe jongeren omgaan met hun meervoudige identiteit, hoe dit tot uitdrukking komt in de verschillende leefdomeinen en in hoeverre er een relatie bestaat tussen de beleving van deelidentiteiten en de (algehele) meervoudige identiteit. Lees meer

Eindverslag Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp'ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact heeft de afgelopen weken een analyse gemaakt van de sociale gevolgen van de coronacrisis. In het rapport staan drie aandachtspunten voor de toekomst. Lees meer