Zorgen over wonen

Handelingskader ten behoeve van kwetsbare groepen op de woningmarkt

Veel mensen zoeken woonruimte. Niet om zich te verbeteren maar omdat hun woning niet geschikt is of omdat ze nu géén woonruimte hebben. Ze doen een beroep op een afnemend aandeel vrijkomende woningen want de mutatiegraad van woningen in Nederland is lager dan ooit. Lees meer

Opvoedondersteuning in multi-etnische wijk

Onderzoek naar verbindingen tussen wijkteams en informele ondersteuners

Migrantenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het creëren van een meer inclusief systeem van opvoedondersteuning dat ook migrantenouders bereikt. De samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties loont, met name om gezinnen te bereiken met veel afstand tot voorzieningen. Toch blijft het opzetten van een dergelijke samenwerking lastig. Lees meer

Omgaan met maatschappelijke spanningen

Handreiking

Professionals en beleidsambtenaren weten vaak niet goed hoe zij om moeten gaan met maatschappelijke onrust en spanningen in de wijk. Voor hen is er deze handreiking met achtergrondinformatie en praktische tips. Lees meer

Naar een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem van radicalisering in wijken

Een verkenning van de mogelijkheden

Geradicaliseerde jongeren zorgen al enkele jaren voor hoofdbrekens bij nationale en lokale overheden, hulpverleningsprofessionals, ouders en andere betrokkenen. De vraag die altijd de boventoon voert is: hoe kunnen we radicalisering voorkomen? Binnen dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat de risicofactoren signaleert die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen. Lees meer

Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam

"Gebiedsgericht werken staat kortweg voor een filosofie en methode om binnen een bepaald gebied naar problemen en kansen te kijken en te handelen", aldus Stan Majoor, lector Grootstedelijke Vraagstukken en coördinator van speerpunt Urban Management. Hij organiseerde een seminarreeks over dit onderwerp en was een van de auteurs en eindredacteur van de uitgave 'Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam'. Lees meer