Wij in de Wijk 3

Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De net verschenen casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Lees meer

QuickScan 12min risicojeugd: Omvang en aanpak in regulier basisonderwijs

Middels een QuickScan is de doelgroep 12min risicojeugd in het basisonderwijs in kwetsbare wijken in de G4 in beeld gebracht. Conclusies en aanbevelingen hebben met name betrekking op de inzet van regievoering op wijkniveau, omdat het hier veelal aan ontbreekt in deze wijken. Lees meer

Kwetsbare wijken in Canada, Frankrijk, Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk

Wisselwerking tussen landelijk en lokaal beleid

In deze studie verkennen we het beleid voor en de aanpak van kwetsbare wijken in Canada, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wat kan Nederland leren van de praktijken in deze landen bij het ontwikkelen van een landelijke aanpak ter versterking van de kwetsbare wijken? Ter inspiratie komen verschillende manieren langs om bijvoorbeeld bewoners te betrekken en wijken te selecteren. Maar ook voorbeelden waar juist amper iets wordt gedaan. Lees meer

Perspectief bieden

Bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

Eind 2019 kondigde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan, gericht op het verkennen van handelingsperspectief om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare stedelijke gebieden te verbeteren. In opdracht van het ministerie bracht het Verwey-Jonker Instituut alle bouwstenen uit de verkenningsfase samen in een synthesenotitie. Lees meer

Burgerinitiatieven en wijkteams

De kracht van verbinding

In wijken ontstaan soms burgerinitiatieven die de sociale netwerken in de wijk versterken en kinderen en jongeren een plek bieden om veilig op te groeien. De aanleiding is vaak een lokale behoefte waar de initiatiefnemer mee in aanraking is gekomen. Wijkprofessionals kunnen burgerinitiatieven ondersteunen. Deze publicatie beschrijft wat daarbij hun rol is. Ook geeft de publicatie inspirerende praktijkvoorbeelden, waarbij initiatiefnemers in geluidsfragmenten hun verhaal vertellen. Lees meer

Werken aan brede welvaart in de buurt

Inspiratie, aanknopingspunten en tips voor professionals in de wijk

Met concrete acties in de buurt werken wijkprofessionals samen met inwoners en andere partners elke dag aan ‘brede welvaart’. Dat constateerden wijkwerkers dit voorjaar tijdens een online event dat de gemeente Eindhoven samen met het LPB organiseerde. Maar wat is dat precies, werken aan brede welvaart? En wat betekent dat in de praktijk? In dit online magazine vertellen mensen die actief zijn in de wijk hun verhaal. Lees meer

Perspectief bieden

Bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

In het Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt verkend wat gedaan kan worden om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare stedelijke gebieden te verbeteren. Het Verwey-Jonker Instituut bracht alle bouwstenen uit de verkenningsfase samen in een synthesenotitie. Lees meer

Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Lessen uit de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken’

In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ sprak Platform31 met 12 innovatieve bestuurders, denkers en doeners die zich inzetten voor een brede gebiedsgerichte aanpak. Dit artikel vat de rode draden uit de gesprekken samen en presenteert de belangrijkste lessen die de geïnterviewden meegaven. Lees meer

Hoe maak ik een buurtagenda?

Factsheet

Deze factsheet, gebaseerd op de eerder verschenen gelijknamige handreiking, bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

ABCD: Naar veerkrachtige gemeenschappen

Over gemeenschappen, impact en handelingsperspectieven voor gemeenten

Het LSA heeft twee praktijkgerichte onderzoekers, Astrid Huygen en Kees Fortuin, gevraagd om de beschikbare literatuur over gemeenschappen en Asset Based Community Development (ABCD) in te duiken. Lees meer

De terugkeer van de samenlevingsopbouw

Achtergronden, praktijkervaringen en toekomstagenda

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteert Movisie op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en worden nieuwe vormen van samenlevingsopbouw in beeld gebracht. Lees meer

Big data en databronnen: hulp bij impactmeting burgerinitiatief

Notitie

Burgerinitiatieven zoeken steeds vaker naar manieren om hun maatschappelijke waarde aan te tonen. Big data en openbare databronnen kunnen daarbij behulpzaam zijn, zo blijkt uit de notitie ‘Impact burgerinitiatieven: (big) data, wat heb je eraan?’ Lees meer

Systeeminnovatie voor de duurzame verbetering van kwetsbare wijken

Een verkenning naar het belang en de mogelijkheden van innovatie in de context van de wijkaanpak

Deze whitepaper is het resultaat van een eerste verkenning naar de mogelijkheden van innovatie binnen de wijkaanpak. Voor de verkenning hebben we in gesproken met verschillende personen die betrokken zijn bij de wijkaanpak en kennis en ervaring hebben op het gebied van innovatie. Lees meer

Opgaven Verbinden in de Wijk

Aan de slag met koppelkansen voor leefbaarheid en duurzaamheid

In het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken wordt onderzocht hoe de energietransitie kan worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid. Het verzilveren van zogenaamde koppelkansen gaat echter niet vanzelf. Maar het kan, en dit inspiratieboek laat zien hoe. Lees meer

Hoe maak ik een buurtagenda?

Handreiking

Met een buurtagenda breng je wensen en behoeften voor de buurt bij elkaar. Deze handreiking geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

Organisatievormen in het wijkgericht werken

De wijk of buurt wordt in het hele land herontdekt. Gemeenten die met wijkgericht werken aan de slag willen, zijn vaak zoekende naar een vorm die past bij de eigen gemeentelijke organisatie. Met deze publicatie geeft Platform31 handvatten aan gemeenten die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Lees meer

Jaarverslag 2020 ‘Samen tegen Woonoverlast’: De aanpak woonoverlast Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Jaarverslag met de resultaten van de aanpak van complexe woonoverlast in 2020 in Rotterdam. Lees meer

Richting! Over het sturen op perspectief voor wijken

Bestuurders maken zich zorgen over wijken waar de problemen zich opstapelen. Hoe krijgen we richting in de aanpak van deze wijken? Het Verwey-Jonker Instituut doet in een nieuw essay voorstellen voor de organisatie van samenwerking in het wijkenbeleid. Lees meer

Richting!

Over het sturen op perspectief voor wijken

Een richtinggevend en inspirerend essay over de wijze waarop samenwerking het beste kan worden gerealiseerd in de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Het rapport bevat een analyse van bestaande governance-modellen en governance-praktijken en een serie interviews. Lees meer

Handreiking voor actieonderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in wijken

Vanuit het Herstel- en perspectiefprogramma Leefbaarheid en veiligheid is het voornemen om de lokale aanpakken van leefbaarheid en veiligheid en de daaraan verbonden onderzoeken (meer) in samenspraak met bewoners en sleutelfiguren in een gebied op te zetten en uit te voeren. Om deze reden is er een voorkeur voor zogenaamde participatieve actieonderzoeken. Het rapport is een handreiking voor degenen die de participatieve actieonderzoeken in de wijken gaan uitvoeren. Lees meer