De logica van de straat

Een rebelse aanpak voor gelukkige bewoners en effectieve beleidsmakers

Vier jaar lang deden Penny Nugteren en Caroline van Jaarsveld ervaring op met een vernieuwende manier van welzijnswerk in de wijken en buurten van Rotterdam-Zuid. De kennis en ervaringen die ze daarin hebben opgedaan delen ze in dit handboek. Met vele praktische voorbeelden en tips die je helpen de aanpak in praktijk te brengen. Lees meer

Versterken van de sociale basis

Rollen voor gemeenten

Platform31 onderzocht hoe gemeenten lokale initiatieven kunnen ondersteunen om zo de sociale basis te versterken. Deze publicatie biedt praktische inzichten en handreikingen voor gemeenteambtenaren die werken aan de sociale basis. En toont welke rollen de lokale overheid kan vervullen. Lees meer

Wijkplannen maken voor corporaties

Heldere plannen voor de juiste wijken

Heldere plannen voor de juiste wijken. In dit e-boek krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen: Hoe maak je heldere wijkplannen voor precies de juiste wijken? Wanneer maak je zelf een wijkplan? En wanneer sluit je aan bij andere partijen? Wat wordt de inhoud van jouw wijkplan? Lees meer

Gemengde wijken herladen

Van fysiek ingrijpen naar een brede inclusieve aanpak

Al jaren wordt in Nederland gestuurd op de bewonerssamenstelling van kwetsbare wijken. Wat verstaan we eigenlijk onder een ‘gemengde-wijkaanpak’ anno nu? Hoe denken we daar te komen? Dit artikel gaat in op de verwachting voor de toekomst van bewoners, buurt, wijk en stad, en wat er nodig is om van ‘mengen’ een succes te maken. Lees meer

Eigen haard is goud waard

Samen met Social EnterpriseNL en Stichting Doen deed LSA bewoners onderzoek naar passende financiering om als bewonersbedrijf een eigen pand aan te kopen of langdurig te huren. De opbrengst van twee jaar onderzoeken, in gesprek en ontwikkelen hebben we bij elkaar gebracht in de uitgave "Eigen haard is goud waard". Ben je ook bezig met dit thema? Doe je voordeel met alle informatie en inzichten die we samen op deden. Lees meer

Ontmoetingen in de wijk

Hoe realiseer je ontmoetingen vanuit de wensen en behoeften van inwoners? De gemeente Dalfsen, Saam Welzijn en Movisie hebben het project ‘Elkaar leren kennen, ontmoetingen in de wijk’ opgezet, voor meer verbinding tussen de bewoners uit de vijf kernen van Dalfsen. Op 4 juli 2022 wordt de publicatie Ontmoetingen in de wijk overhandigd aan wethouder Jan Uitslag van gemeente Dalfsen. Deze publicatie beschrijft het succesverhaal van een bijzonder eetcafé. Lees meer

Slagkracht in de wijk

Praktijkboek voor de meerjarige gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Met de aankondiging van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is de aandacht voor het leefklimaat in kwetsbare wijken terug. Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg met het opzetten van een slagvaardige wijkaanpak. Lees meer

Wat bedoelen we met sociaal fitte leefomgeving?

Wat bedoelen we met sociaal fitte leefomgeving?

Met deze eerste verkenning naar de mogelijke betekenis van een sociaal fitte leefomgeving willen wij een bijdrage leveren aan het huidige beleidsdiscours over de veerkracht van kwetsbare wijken. In veel gebieden in Nederland is er een opeenstapeling van problemen op het gebied van onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. De laatste jaren voeren gemeenten steeds vaker inclusief beleid, met aandacht voor het (zelf)oplossend vermogen van bewoners en hun omgeving. Lees meer

Perspectief bieden - Herziene editie (2022)

Bouwstenen en afwegingskader voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

In kwetsbare wijken groeit de kloof tussen (kans)arm en (kans)rijk, de leefbaarheid daalt, de veiligheid staat onder druk en het vertrouwen in de overheid brokkelt af. Begin dit jaar kondigde minister De Jonge het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan. In opdracht van het ministerie bundelde het Verwey-Jonker Instituut in 2021 lessen uit het heden en verleden en formuleerde bouwstenen en succesfactoren voor het nieuwe wijkenbeleid. Deze herziene editie is uitgebreid met een afwegingskader met gesprekspunten om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen. Lees meer

Verbeter de wijk met Design Thinking

Een ontwerpgerichte wijkaanpak

Hoe kunnen we de wijk op een blijvende manier samen met bewoners veiliger en leefbaarder maken? Ons antwoord: verbeter de wijk met Design Thinking. Met deze ontwerpgerichte wijkaanpak onderzoek je samen met professionals, bewoners, ondernemers en soms ook (ex)delinquenten stapsgewijs wat er nodig is om de wijk positief te veranderen. Lees meer

Beslisbomen voor het werken aan leefbaarheid in de buurt

Werken aan leefbaarheid voor inwoners, wijkprofessionals, beleidsambtenaren en andere betrokkenen is een uitdaging. Het kent vele vormen en kleuren. Daarom zijn er nu de beslisbomen actief burgerschap. Elke beslisboom vormt een afwegingskader voor het werken aan leefbaarheid en voor het versterken van actief burgerschap en gemeenschapskracht. De beslisbomen bieden stof tot nadenken en laten werkzame elementen en nuttige interventies zien. Uiteindelijk dragen de beslisbomen samen bij aan het methodisch werken aan leefbaarheid. Lees meer

Toename rijksbudgetten voor de gebiedsgerichte aanpak

Financieringsstromen van het Rijk richting de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden

In dit artikel delen we de conclusies van een beknopte inventarisatie van rijksgelden met een gebiedsgerichte focus en rijksbudgetten die op een gebiedsgerichte manier kunnen worden ingezet voor brede opgaven. Stimuleert deze vorm van financieren een brede, integrale wijkaanpak gericht op de leefwereld van bewoners of werkt het juist een sectorale benadering in de hand? Lees meer

Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Na drie jaar experimenteren in het programma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken maken we in dit rapport de balans op. De deelnemende wijken hebben waardevolle stappen gezet en belangrijke lessen geleerd. Lees meer

Inspiratie voor een inclusieve wijk

Vijf thema’s uit het Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk

Buurten en wijken zo inrichten dat thuis wonen met zorg en ondersteuning vanzelfsprekend is. Dat is de ambitie van de inclusieve wijk. Deze publicatie biedt handvatten voor gebiedscoalities die werken aan een inclusieve wijk voor alle inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag. Lees meer

Verduurzamen mét bewoners

Samenwerken aan de energietransitie in kwetsbare wijken

Hoe vergroot je de kans op betrokkenheid van bewoners bij de energieopgave in kwetsbare wijken? Daarover gaat deze publicatie, die middels een fictieve casus het proces van de energietransitie in een wijk beschrijft. Lees meer

Wij in de Wijk 3

Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De net verschenen casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Lees meer

QuickScan 12min risicojeugd: Omvang en aanpak in regulier basisonderwijs

Middels een QuickScan is de doelgroep 12min risicojeugd in het basisonderwijs in kwetsbare wijken in de G4 in beeld gebracht. Conclusies en aanbevelingen hebben met name betrekking op de inzet van regievoering op wijkniveau, omdat het hier veelal aan ontbreekt in deze wijken. Lees meer

Kwetsbare wijken in Canada, Frankrijk, Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk

Wisselwerking tussen landelijk en lokaal beleid

In deze studie verkennen we het beleid voor en de aanpak van kwetsbare wijken in Canada, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wat kan Nederland leren van de praktijken in deze landen bij het ontwikkelen van een landelijke aanpak ter versterking van de kwetsbare wijken? Ter inspiratie komen verschillende manieren langs om bijvoorbeeld bewoners te betrekken en wijken te selecteren. Maar ook voorbeelden waar juist amper iets wordt gedaan. Lees meer

Perspectief bieden

Bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

Eind 2019 kondigde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan, gericht op het verkennen van handelingsperspectief om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare stedelijke gebieden te verbeteren. In opdracht van het ministerie bracht het Verwey-Jonker Instituut alle bouwstenen uit de verkenningsfase samen in een synthesenotitie. Lees meer

Burgerinitiatieven en wijkteams

De kracht van verbinding

In wijken ontstaan soms burgerinitiatieven die de sociale netwerken in de wijk versterken en kinderen en jongeren een plek bieden om veilig op te groeien. De aanleiding is vaak een lokale behoefte waar de initiatiefnemer mee in aanraking is gekomen. Wijkprofessionals kunnen burgerinitiatieven ondersteunen. Deze publicatie beschrijft wat daarbij hun rol is. Ook geeft de publicatie inspirerende praktijkvoorbeelden, waarbij initiatiefnemers in geluidsfragmenten hun verhaal vertellen. Lees meer