Sociaal weerbaar in de wijk

Over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening bij sociale achterstand

Nederland kent een traditie van stedelijk beleid. Dat is niet zonder succes gebleken: Nederland kent geen getto’s of wijken waar de overheid liever niet meer komt. Maar dat is geen gelopen race; in te veel wijken van Nederland nemen de problemen toe. Lees meer

Samen deskundig

Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillende gemeenten schatten de inzet van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar zijn soms nog zoekende hoe dit vorm te geven, zeker bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze publicatie is een handreiking die de samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bespreekt en belicht. Lees meer

Een wereld in wijken te winnen

Over de justitiële functie bij sociale achterstand

Er is een groeiend besef dat de drugsindustrie steeds meer vat krijgt op kansarme stadswijken. Het leidt tot verdere afglijding van deze wijken. Om bewoners perspectief te geven, is een sociaal offensief noodzakelijk. Maar wel inclusief ‘de justitiële functie’, een term waarin we behalve het OM ook de rechtsprekende macht en andere Justitieorganisaties samennemen. Lees meer

Polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden

Oorzaken, behoeften jongerenwerkers en beschikbare kennis en tools

KIS onderzocht hoe jongeren in niet-stedelijke gebieden aankijken tegen mensen met een migratieachtergrond, en hoe zij aan hun denkbeelden komen. Hoe gaan jongerenwerkers om met polarisatie en extreme ideeën onder jongeren, en wat hebben zij nodig om dit effectief aan te kunnen pakken? Lees meer

Factsheet De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Dit factsheet is opgesteld omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. In dit factsheet worden professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten gegeven hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de meldcode. Lees meer

Herhaling voorkomen

Werkzame elementen in de preventie van recidive bij ex-gedetineerde migrantenjongeren

Wat zijn werkzame factoren die ervoor zorgen dat ex-gedetineerde jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond niet terugvallen in de criminaliteit? Die vraag wordt beantwoord in dit rapport. Recidive voorkomen onder criminele jongeren is een complex vraagstuk. Het is van groot belang dat de vicieuze cirkel van criminaliteit bij deze jongeren doorbroken wordt. Lees meer

Preventieve en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland

Een multidimensionale aanpak

Dit artikel biedt een overzicht van de kenmerken van de preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland en beschrijft de gelegenheidsstructuur voor georganiseerde criminaliteit in Nederland en de implicaties daarvan voor het preventiebeleid. Opgedane ervaringen met de preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit worden besproken. Lees meer