Leefbaarheid en veiligheid op het platteland

Dit onderzoek richt zich op landelijke gebieden. Het voornaamste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken die zich daar afspelen. Lees meer

Atlas van Afgehaakt Nederland

In de Atlas van afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak gestapelde, verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid zich vertalen in sociaal-culturele voorkeuren en politieke keuzes en hoe die over het land zijn verdeeld. Lees meer

Eindrapportage CityDeal

Criminaliteit en overlast voorkomen door een slimmere samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners op lokaal niveau. Dat is waar de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad, onderdeel van het traject Betere samenwerking tussen zorg en veiligheid, zich voor heeft ingezet. Zeven gemeenten werkten hierin samen met het Rijk. De CityDeal presenteerde op 1 november 2019 haar eindrapport. Lees meer

Wij in de Wijk 3

Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De net verschenen casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Lees meer

QuickScan 12min risicojeugd: Omvang en aanpak in regulier basisonderwijs

Middels een QuickScan is de doelgroep 12min risicojeugd in het basisonderwijs in kwetsbare wijken in de G4 in beeld gebracht. Conclusies en aanbevelingen hebben met name betrekking op de inzet van regievoering op wijkniveau, omdat het hier veelal aan ontbreekt in deze wijken. Lees meer

Kabaal in Roosendaal

Een evaluatie van de aanpak van de vuurwerkrellen in Roosendaal van november 2020

Eind november 2020 vinden er grote ongeregeldheden plaats in Roosendaal. Om de geest terug in de fles te krijgen, volgen er ingrijpende maatregelen vanuit de gemeente en veiligheidspartners, waarbij met name het op slot zetten van wijken (noodverordening) en het preventief fouilleren opvallen. Maar naast de harde hand, komt er ook een uitgestoken hand. Lees meer

Jaarverslag 2020 ‘Samen tegen Woonoverlast’: De aanpak woonoverlast Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Jaarverslag met de resultaten van de aanpak van complexe woonoverlast in 2020 in Rotterdam. Lees meer

Messenbezit onder jongeren

Een verkenning naar ondersteuningsbehoeften bij migrantenouders en kansrijke aanpakken

Het dragen van messen door jongeren is een probleem waar nog niet alles over bekend is. In dit onderzoek is KIS in gesprek gegaan met formele en informele professionals en ondersteuners en met ouders die met messenbezit te maken hebben. Lees meer

Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen

Een inventarisatie van interventies gericht op het versterken van weerbaarheid van individuen en gemeenschappen

In Nederland kennen we meerdere interventies voor het versterken van weerbaarheid en veerkracht. Welke zijn dat? Hoe effectief zijn ze? Wat zijn de werkzame elementen en wat is de theoretische onderbouwing? Lees meer

De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein

Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken. In deze gebieden lopen vraagstukken rond armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, veiligheid, onderwijs en zorg en meer in elkaar over. Lees meer

De kracht van gebiedsgebonden politiewerk

Een internationale literatuurstudie

Ronald van Steden (NSCR/VU), Rosanne Anholt en Rein Koetsier (VU) hebben een internationale literatuurstudie naar gebiedsgebonden politiewerk uitgevoerd. Ze hebben in kaart gebracht welke inzichten de wetenschappelijke literatuur biedt over de organisatie, uitvoering en werking van lokaal politiewerk, waar leemtes zitten en waar nader onderzoek nodig is. De onderzoekers voerden de studie uit in het kader van de strategische onderzoeksagenda van de politie. Lees meer

Preventie met gezag

Een strategie voor weerbare wijken

Bij de aanpak van georganiseerde (drugs-)criminaliteit dienen repressie en preventie elkaar te versterken. Eerder heeft het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het SBO bouwstenen aangereikt voor een territoriale strategie als onderdeel van een bredere preventieve aanpak. Bijgaand advies geeft als sluitstuk de wenselijke strategie aan. Lees meer

Bouwen aan groeikracht

Conclusies voor een waardevolle aanpak in kwetsbare wijken met fantastische mensen

Samen met zestig idee-generators uit Rotterdam en Den Haag heeft Tom Keek onderzoek gedaan naar het rauwe verhaal uit de wijk. Dit is gebundeld in een verkennend essay. In vier werkateliers heeft hij vervolgens prioriteiten bepaald van nieuwe overheidsinterventies voor leefbare steden en veerkrachtige wijken, in het rapport 'Bouwen aan groeikracht'. Lees meer

Sociaal weerbaar in de wijk

Over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening bij sociale achterstand

Nederland kent een traditie van stedelijk beleid. Dat is niet zonder succes gebleken: Nederland kent geen getto’s of wijken waar de overheid liever niet meer komt. Maar dat is geen gelopen race; in te veel wijken van Nederland nemen de problemen toe. Lees meer

Samen deskundig

Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillende gemeenten schatten de inzet van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar zijn soms nog zoekende hoe dit vorm te geven, zeker bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze publicatie is een handreiking die de samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bespreekt en belicht. Lees meer

Een wereld in wijken te winnen

Over de justitiële functie bij sociale achterstand

Er is een groeiend besef dat de drugsindustrie steeds meer vat krijgt op kansarme stadswijken. Het leidt tot verdere afglijding van deze wijken. Om bewoners perspectief te geven, is een sociaal offensief noodzakelijk. Maar wel inclusief ‘de justitiële functie’, een term waarin we behalve het OM ook de rechtsprekende macht en andere Justitieorganisaties samennemen. Lees meer

Polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden

Oorzaken, behoeften jongerenwerkers en beschikbare kennis en tools

KIS onderzocht hoe jongeren in niet-stedelijke gebieden aankijken tegen mensen met een migratieachtergrond, en hoe zij aan hun denkbeelden komen. Hoe gaan jongerenwerkers om met polarisatie en extreme ideeën onder jongeren, en wat hebben zij nodig om dit effectief aan te kunnen pakken? Lees meer

Factsheet De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Dit factsheet is opgesteld omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. In dit factsheet worden professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten gegeven hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de meldcode. Lees meer

Herhaling voorkomen

Werkzame elementen in de preventie van recidive bij ex-gedetineerde migrantenjongeren

Wat zijn werkzame factoren die ervoor zorgen dat ex-gedetineerde jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond niet terugvallen in de criminaliteit? Die vraag wordt beantwoord in dit rapport. Recidive voorkomen onder criminele jongeren is een complex vraagstuk. Het is van groot belang dat de vicieuze cirkel van criminaliteit bij deze jongeren doorbroken wordt. Lees meer

Preventieve en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland

Een multidimensionale aanpak

Dit artikel biedt een overzicht van de kenmerken van de preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland en beschrijft de gelegenheidsstructuur voor georganiseerde criminaliteit in Nederland en de implicaties daarvan voor het preventiebeleid. Opgedane ervaringen met de preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit worden besproken. Lees meer