ABCD: Naar veerkrachtige gemeenschappen

Over gemeenschappen, impact en handelingsperspectieven voor gemeenten

Het LSA heeft twee praktijkgerichte onderzoekers, Astrid Huygen en Kees Fortuin, gevraagd om de beschikbare literatuur over gemeenschappen en Asset Based Community Development (ABCD) in te duiken. Lees meer

Balanceren en bijeenbrengen

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak

Centraal in dit online magazine staan ‘verbinders in de gebiedsgerichte aanpak’. Wie zijn zij, wat zijn hun kwaliteiten en hoe kunnen gemeenten hen optimaal ondersteunen? Lees meer

Betrokken bij klimaat

Burgerfora aanbevolen

Naar aanleiding van een motie heeft een onafhankelijke adviescommissie onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om burgers beter te betrekken bij het klimaatbeleid. Hierbij heeft de commissie vooral gekeken naar de mogelijke rol van een burgerforum. Lees meer

Big data en databronnen: hulp bij impactmeting burgerinitiatief

Notitie

Burgerinitiatieven zoeken steeds vaker naar manieren om hun maatschappelijke waarde aan te tonen. Big data en openbare databronnen kunnen daarbij behulpzaam zijn, zo blijkt uit de notitie ‘Impact burgerinitiatieven: (big) data, wat heb je eraan?’ Lees meer

Bouwen aan groeikracht

Conclusies voor een waardevolle aanpak in kwetsbare wijken met fantastische mensen

Samen met zestig idee-generators uit Rotterdam en Den Haag heeft Tom Keek onderzoek gedaan naar het rauwe verhaal uit de wijk. Dit is gebundeld in een verkennend essay. In vier werkateliers heeft hij vervolgens prioriteiten bepaald van nieuwe overheidsinterventies voor leefbare steden en veerkrachtige wijken, in het rapport 'Bouwen aan groeikracht'. Lees meer

Burgerinitiatieven en wijkteams

De kracht van verbinding

In wijken ontstaan soms burgerinitiatieven die de sociale netwerken in de wijk versterken en kinderen en jongeren een plek bieden om veilig op te groeien. De aanleiding is vaak een lokale behoefte waar de initiatiefnemer mee in aanraking is gekomen. Wijkprofessionals kunnen burgerinitiatieven ondersteunen. Deze publicatie beschrijft wat daarbij hun rol is. Ook geeft de publicatie inspirerende praktijkvoorbeelden, waarbij initiatiefnemers in geluidsfragmenten hun verhaal vertellen. Lees meer

De kracht van gebiedsgebonden politiewerk

Een internationale literatuurstudie

Ronald van Steden (NSCR/VU), Rosanne Anholt en Rein Koetsier (VU) hebben een internationale literatuurstudie naar gebiedsgebonden politiewerk uitgevoerd. Ze hebben in kaart gebracht welke inzichten de wetenschappelijke literatuur biedt over de organisatie, uitvoering en werking van lokaal politiewerk, waar leemtes zitten en waar nader onderzoek nodig is. De onderzoekers voerden de studie uit in het kader van de strategische onderzoeksagenda van de politie. Lees meer

De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein

Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken. In deze gebieden lopen vraagstukken rond armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, veiligheid, onderwijs en zorg en meer in elkaar over. Lees meer

De terugkeer van de samenlevingsopbouw

Achtergronden, praktijkervaringen en toekomstagenda

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteert Movisie op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en worden nieuwe vormen van samenlevingsopbouw in beeld gebracht. Lees meer

Discriminatie op de woningmarkt

Een praktijkgericht onderzoek naar de aanpak van discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt

Dat er op de particuliere huurwoningmarkt in Utrecht sprake is van discriminatie op grond van etniciteit en seksuele geaardheid, bleek al uit eerder onderzoek. De gemeente Utrecht vindt dit onacceptabel en heeft het Verwey-Jonker Instituut maatregelen uit laten werken ter bestrijding van discriminatie op de woningmarkt. Lees meer

Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Lessen uit de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken’

In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ sprak Platform31 met 12 innovatieve bestuurders, denkers en doeners die zich inzetten voor een brede gebiedsgerichte aanpak. Dit artikel vat de rode draden uit de gesprekken samen en presenteert de belangrijkste lessen die de geïnterviewden meegaven. Lees meer

Een eerlijke kans op gezond leven

Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil. Steeds meer programma’s proberen hardnekkige gezondheidsachterstanden tegen te gaan en lopen daarbij tegen obstakels aan. Lees meer

Effecten zichtbaar maken

Handreiking voor bewonersinitiatieven

Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke en financiële waarde zichtbaar maken. Om zelf te leren en verbeteren of om te verantwoorden richting buurtbewoners, gemeente of fondsen. Maar hoe pak je dat aan? Lees meer

Effecten zichtbaar maken: handreiking voor bewonersinitiatieven

Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke en financiële waarde zichtbaar maken. Om zelf te leren en verbeteren of om te verantwoorden richting buurtbewoners, gemeente of fondsen. Maar hoe pak je dat aan? De publicatie ‘Effecten zichtbaar maken’ geeft handvatten. Lees meer

Eindrapportage CityDeal

Criminaliteit en overlast voorkomen door een slimmere samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners op lokaal niveau. Dat is waar de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad, onderdeel van het traject Betere samenwerking tussen zorg en veiligheid, zich voor heeft ingezet. Zeven gemeenten werkten hierin samen met het Rijk. De CityDeal presenteerde op 1 november 2019 haar eindrapport. Lees meer

Ervaringen met de broedplaatsmethode

Een evaluatie van een pilot met de broedplaatsmethode

In het onderzoek 'Ervaringen met de Broedplaatsmethode' werd een pilot met de zogenoemde ‘Broedplaatsmethode’ door de Shared Value Company in Arnhem gevolgd. De pilot is uitgevoerd vanuit de vraagstelling of deze methode bruikbare elementen bevat voor de aanpak van ‘wankele wijken’. Lees meer

Handreiking voor actieonderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in wijken

Vanuit het Herstel- en perspectiefprogramma Leefbaarheid en veiligheid is het voornemen om de lokale aanpakken van leefbaarheid en veiligheid en de daaraan verbonden onderzoeken (meer) in samenspraak met bewoners en sleutelfiguren in een gebied op te zetten en uit te voeren. Om deze reden is er een voorkeur voor zogenaamde participatieve actieonderzoeken. Het rapport is een handreiking voor degenen die de participatieve actieonderzoeken in de wijken gaan uitvoeren. Lees meer

Het verhaal van NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en wat anderen daarvan kunnen leren

In deze beschouwing beschrijven we hoe het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zich ontwikkeld heeft. Het is eerder een essay dan een rapport, eerder een inspirerend verhaal dan een academische verhandeling. Andere gemeenten, de rijksoverheid, en een beetje NPRZ zelf kunnen hieruit leren en zich laten inspireren. Lees meer

Hoe maak ik een buurtagenda?

Factsheet

Deze factsheet, gebaseerd op de eerder verschenen gelijknamige handreiking, bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

Hoe maak ik een buurtagenda?

Handreiking

Met een buurtagenda breng je wensen en behoeften voor de buurt bij elkaar. Deze handreiking geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer