“De opgave waar we voor staan is groot en complex”

Essaybundel over aardgasvrije wijken door negen professoren

Het Programma Aardgasvrije Wijken vroeg negen wetenschappers om te reflecteren op de opgave van het programma: leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Lees meer

De Sterkste Schakels

Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs?

Wat maakt dat de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), wijkteams en onderwijs als meer of minder succesvol wordt ervaren? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Verwey-Jonker instituut onderzochten, in samenwerking met JGZ-organisaties, de succesfactoren en knelpunten in het onderzoek ‘De Sterkste Schakels’. Lees meer

Gemengd wonen met statushouders

Een kans voor ondersteuning van statushouders bij integratie en participatie

Gemengd wonen is de laatste jaren steeds populairder geworden. Dit komt door een tekort aan sociale huurwoningen voor starters en door de vraag naar woningen voor allerlei groepen met (tijdelijke en) urgente woonbehoeften. Met dit verkennend onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te verkrijgen in wat gemengde woonprojecten. Lees meer

Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur

Een inventarisatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van bestuursrechtelijke maatregelen

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht het Verwey-Jonker Instituut welke middelen gemeenten vanuit het bestuursrecht kunnen inzetten om niet-strafbare ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Lees meer

Investeren in vertrouwen bij maatschappelijke onrust en spanning

Een verkenning naar succesvolle handelwijzen van gemeenten

Maatschappelijke spanningen en onrust, vaak in reactie op incidenten met maatschappelijke impact, hebben invloed op de relatie tussen burgers en het lokaal openbaar bestuur; burgers kunnen het vertrouwen in hun bestuur verliezen. Hoe gaan gemeenten om met incidenten die invloed hebben op de manier waarop burgers tegen het lokaal openbaar bestuur aankijken? Lees meer

Jongeren en polarisatie

Verkenning naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan

Het Verwey-Jonker Instituut heeft samen met het Nederlands Jeugdinstituut een verkenning uitgevoerd naar oplopende maatschappelijke spanningen en incidenten rond polarisatie in het jeugddomein. Lees meer

Kamerbrief over gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid

Minister Ollongren reageert op een aantal recente onderzoeken naar leefbaarheid en kwetsbare wijken. Lees meer

Literatuurstudie Sociale Cohesie

Ten behoeve van de ontwikkeling van de maatschappelijke impactanalyse (MIA)

Deze studie dient ertoe het concept sociale cohesie te ontleden tot een aantal hoofd- en subdomeinen. Sociale cohesie gaat niet alleen over (on)gelijkheid en inkomensverschillen, maar ook over aspecten van sociale veiligheid en sociale controle, de kwaliteit van sociaal contact, de verbondenheid met de leefomgeving en vertrouwen in politieke instituties en de rechtsstaat. Lees meer

Ontwikkelbuurten: Eerste lessen en aanbevelingen

De Hogeschool van Amsterdam voert langs drie lijnen een actie-onderzoek uit naar participatie en integraal werken in de Ontwikkelbuurten in Amsterdam. In deze tussenrapportage worden de voorlopige bevindingen gedeeld in de vorm van zeven aandachtspunten, twee case studies en drie voorwaarden voor de komende processen. Lees meer

Overlast voorkomen in de wijk

Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Deze overlast zet de leefbaarheid onder druk. Hoe kunnen overlastsituaties worden voorkomen? Lees meer

Polarisatie: do's en don'ts voor jongerenwerkers

Polarisatie is toenemend wij-zij-denken, waardoor het contact tussen groepen in de samenleving verslechtert of verdwijnt. Activiteiten waarbij groepen elkaar ontmoeten, kunnen dit tegengaan. Tegelijkertijd kunnen ze ook juist averechts werken. Waar moet je als jongerenwerker rekening mee houden als je verschillende groepen in de buurt wilt verbinden? Lees meer

Sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners

Een verkenning van wijkinitiatieven gericht op sociale verbinding

De afgelopen jaren zijn diverse wijkinitiatieven opgezet om een bijdrage te leveren aan de inclusie van nieuwkomers. Nieuwkomers en andere wijkbewoners werken hierin samen aan een gezamenlijk doel. KIS onderzocht in hoeverre deze initiatieven bijdragen aan sociale verbinding. Lees meer

Sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners

Een verkenning van wijkinitiatieven gericht op sociale verbinding

De afgelopen jaren zijn diverse wijkinitiatieven opgezet om een bijdrage te leveren aan de inclusie van nieuwkomers. Nieuwkomers en andere wijkbewoners werken hierin samen aan een gezamenlijk doel. KIS onderzocht in hoeverre deze initiatieven bijdragen aan sociale verbinding. Lees meer

Van polarisatie naar verbinding in buurten

Handreiking, stappenplan en praktijkvoorbeelden

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie. Lees meer

Vroeg Erop Af in de particuliere verhuur?

Het Verwey-Jonker Instituut doet al jarenlang onderzoek naar armoede en schuldenproblematiek. De gemeente Amsterdam vroeg ons deze problematiek te onderzoeken in een bijzondere sector: de particuliere woningverhuur in Amsterdam. De gemeente werkt al ruim tien jaar samen met de woningcorporaties aan het vroegtijdig signaleren van schulden. Lees meer

Wat werkt bij het succesvol toeleiden van jongeren naar werk

In Nederland bevindt zich nog steeds een relatief grote groep jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen. Dit dossier beschrijft welke werkzame elementen je kunt inzetten om jongeren in een kwetsbare positie te laten participeren op de arbeidsmarkt. Lees meer

Weerbare wijken tegen ondermijning

Contouren van een nieuwe strategie

De ondermijnende criminaliteit vindt zijn voedingsbodem in kwetsbare stadswijken. En draagt vervolgens ook bij aan de verdere verloedering daarvan. In dit essay wordt het belang van een tweeledig offensief beargumenteerd, waarmee de bestrijding van ondermijnende criminaliteit samengaat met een positieve stedelijke ontwikkeling. Lees meer

Wijkgericht werken: zo doen we dat

Werkboek voor pioniers en doordenkers

Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Met die vraag gingen het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB), A&O fonds Gemeenten en Platform31 met zes gemeenten aan de slag. Aan de hand van casuïstiek legden de deelnemers een verbinding tussen strategie, organisatiestructuur en samenwerking in hun gemeente. Lees meer

Zicht en greep

Overkoepelende analyse BZK-project Lokale ondermijning en weerbaar bestuur

Op verzoek van het Ministerie van BZK voerde de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht in 2018 een onderzoek uit naar het vóórkomen en het tegengaan van ondermijnende processen of gedragingen, die niet direct te maken hebben met strafbaar gedrag, maar wel problematisch zijn voor de sociaal-maatschappelijke orde binnen de lokale overheid. Lees meer