ABCD: Naar veerkrachtige gemeenschappen

Over gemeenschappen, impact en handelingsperspectieven voor gemeenten

Het LSA heeft twee praktijkgerichte onderzoekers, Astrid Huygen en Kees Fortuin, gevraagd om de beschikbare literatuur over gemeenschappen en Asset Based Community Development (ABCD) in te duiken. Lees meer

Balanceren en bijeenbrengen

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak

Centraal in dit online magazine staan ‘verbinders in de gebiedsgerichte aanpak’. Wie zijn zij, wat zijn hun kwaliteiten en hoe kunnen gemeenten hen optimaal ondersteunen? Lees meer

Beslisbomen voor het werken aan leefbaarheid in de buurt

Werken aan leefbaarheid voor inwoners, wijkprofessionals, beleidsambtenaren en andere betrokkenen is een uitdaging. Het kent vele vormen en kleuren. Daarom zijn er nu de beslisbomen actief burgerschap. Elke beslisboom vormt een afwegingskader voor het werken aan leefbaarheid en voor het versterken van actief burgerschap en gemeenschapskracht. De beslisbomen bieden stof tot nadenken en laten werkzame elementen en nuttige interventies zien. Uiteindelijk dragen de beslisbomen samen bij aan het methodisch werken aan leefbaarheid. Lees meer

Big data en databronnen: hulp bij impactmeting burgerinitiatief

Notitie

Burgerinitiatieven zoeken steeds vaker naar manieren om hun maatschappelijke waarde aan te tonen. Big data en openbare databronnen kunnen daarbij behulpzaam zijn, zo blijkt uit de notitie ‘Impact burgerinitiatieven: (big) data, wat heb je eraan?’ Lees meer

Bouwen aan groeikracht

Conclusies voor een waardevolle aanpak in kwetsbare wijken met fantastische mensen

Samen met zestig idee-generators uit Rotterdam en Den Haag heeft Tom Keek onderzoek gedaan naar het rauwe verhaal uit de wijk. Dit is gebundeld in een verkennend essay. In vier werkateliers heeft hij vervolgens prioriteiten bepaald van nieuwe overheidsinterventies voor leefbare steden en veerkrachtige wijken, in het rapport 'Bouwen aan groeikracht'. Lees meer

Burgerinitiatieven en wijkteams

De kracht van verbinding

In wijken ontstaan soms burgerinitiatieven die de sociale netwerken in de wijk versterken en kinderen en jongeren een plek bieden om veilig op te groeien. De aanleiding is vaak een lokale behoefte waar de initiatiefnemer mee in aanraking is gekomen. Wijkprofessionals kunnen burgerinitiatieven ondersteunen. Deze publicatie beschrijft wat daarbij hun rol is. Ook geeft de publicatie inspirerende praktijkvoorbeelden, waarbij initiatiefnemers in geluidsfragmenten hun verhaal vertellen. Lees meer

De logica van de straat

Een rebelse aanpak voor gelukkige bewoners en effectieve beleidsmakers

Vier jaar lang deden Penny Nugteren en Caroline van Jaarsveld ervaring op met een vernieuwende manier van welzijnswerk in de wijken en buurten van Rotterdam-Zuid. De kennis en ervaringen die ze daarin hebben opgedaan delen ze in dit handboek. Met vele praktische voorbeelden en tips die je helpen de aanpak in praktijk te brengen. Lees meer

De terugkeer van de samenlevingsopbouw

Achtergronden, praktijkervaringen en toekomstagenda

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteert Movisie op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en worden nieuwe vormen van samenlevingsopbouw in beeld gebracht. Lees meer

Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Lessen uit de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken’

In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ sprak Platform31 met 12 innovatieve bestuurders, denkers en doeners die zich inzetten voor een brede gebiedsgerichte aanpak. Dit artikel vat de rode draden uit de gesprekken samen en presenteert de belangrijkste lessen die de geïnterviewden meegaven. Lees meer

Doorzetten en loslaten

De toekomst van de wijkenaanpak (deel 2)

Deel 2 bevat de rapportage Rijksoverheid en de rapportages van 18 gemeenten. De rapportage Rijksoverheid is opgesteld op basis van de visitatie van acht bij de wijkenaanpak betrokken departementen in maart en april 2011. Lees meer

Doorzetten en loslaten

De toekomst van de wijkenaanpak (deel 1)

Twee jaar na de start van de wijkenaanpak heeft de commissie Deetman een visitatie uitgevoerd, waarin het niet ging om definitieve oordelen (het was immers te vroeg, de aanpak liep net twee jaar), maar om het meten van de temperatuur. In dit rapport doet de commissie hier verslag van en geeft ze aanbevelingen mee voor het vervolg van de wijkenaanpak. Lees meer

Eigen haard is goud waard

Samen met Social EnterpriseNL en Stichting Doen deed LSA bewoners onderzoek naar passende financiering om als bewonersbedrijf een eigen pand aan te kopen of langdurig te huren. De opbrengst van twee jaar onderzoeken, in gesprek en ontwikkelen hebben we bij elkaar gebracht in de uitgave "Eigen haard is goud waard". Ben je ook bezig met dit thema? Doe je voordeel met alle informatie en inzichten die we samen op deden. Lees meer

Eindverslag Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp'ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact heeft de afgelopen weken een analyse gemaakt van de sociale gevolgen van de coronacrisis. In het rapport staan drie aandachtspunten voor de toekomst. Lees meer

Ervaringen met de broedplaatsmethode

Een evaluatie van een pilot met de broedplaatsmethode

In het onderzoek 'Ervaringen met de Broedplaatsmethode' werd een pilot met de zogenoemde ‘Broedplaatsmethode’ door de Shared Value Company in Arnhem gevolgd. De pilot is uitgevoerd vanuit de vraagstelling of deze methode bruikbare elementen bevat voor de aanpak van ‘wankele wijken’. Lees meer

Gemengde wijken herladen

Van fysiek ingrijpen naar een brede inclusieve aanpak

Al jaren wordt in Nederland gestuurd op de bewonerssamenstelling van kwetsbare wijken. Wat verstaan we eigenlijk onder een ‘gemengde-wijkaanpak’ anno nu? Hoe denken we daar te komen? Dit artikel gaat in op de verwachting voor de toekomst van bewoners, buurt, wijk en stad, en wat er nodig is om van ‘mengen’ een succes te maken. Lees meer

Handreiking voor actieonderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in wijken

Vanuit het Herstel- en perspectiefprogramma Leefbaarheid en veiligheid is het voornemen om de lokale aanpakken van leefbaarheid en veiligheid en de daaraan verbonden onderzoeken (meer) in samenspraak met bewoners en sleutelfiguren in een gebied op te zetten en uit te voeren. Om deze reden is er een voorkeur voor zogenaamde participatieve actieonderzoeken. Het rapport is een handreiking voor degenen die de participatieve actieonderzoeken in de wijken gaan uitvoeren. Lees meer

Het verhaal van NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en wat anderen daarvan kunnen leren

In deze beschouwing beschrijven we hoe het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zich ontwikkeld heeft. Het is eerder een essay dan een rapport, eerder een inspirerend verhaal dan een academische verhandeling. Andere gemeenten, de rijksoverheid, en een beetje NPRZ zelf kunnen hieruit leren en zich laten inspireren. Lees meer

Hoe maak ik een buurtagenda?

Handreiking

Met een buurtagenda breng je wensen en behoeften voor de buurt bij elkaar. Deze handreiking geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

Hoe maak ik een buurtagenda?

Factsheet

Deze factsheet, gebaseerd op de eerder verschenen gelijknamige handreiking, bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

Inspiratie voor een inclusieve wijk

Vijf thema’s uit het Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk

Buurten en wijken zo inrichten dat thuis wonen met zorg en ondersteuning vanzelfsprekend is. Dat is de ambitie van de inclusieve wijk. Deze publicatie biedt handvatten voor gebiedscoalities die werken aan een inclusieve wijk voor alle inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag. Lees meer