Overlast voorkomen in de wijk

Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Deze overlast zet de leefbaarheid onder druk. Hoe kunnen overlastsituaties worden voorkomen? Lees meer

Investeren in vertrouwen bij maatschappelijke onrust en spanning

Een verkenning naar succesvolle handelwijzen van gemeenten

Maatschappelijke spanningen en onrust, vaak in reactie op incidenten met maatschappelijke impact, hebben invloed op de relatie tussen burgers en het lokaal openbaar bestuur; burgers kunnen het vertrouwen in hun bestuur verliezen. Hoe gaan gemeenten om met incidenten die invloed hebben op de manier waarop burgers tegen het lokaal openbaar bestuur aankijken? Lees meer

Jongeren en polarisatie

Verkenning naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan

Het Verwey-Jonker Instituut heeft samen met het Nederlands Jeugdinstituut een verkenning uitgevoerd naar oplopende maatschappelijke spanningen en incidenten rond polarisatie in het jeugddomein. Lees meer

Weerbare wijken tegen ondermijning

Contouren van een nieuwe strategie

De ondermijnende criminaliteit vindt zijn voedingsbodem in kwetsbare stadswijken. En draagt vervolgens ook bij aan de verdere verloedering daarvan. In dit essay wordt het belang van een tweeledig offensief beargumenteerd, waarmee de bestrijding van ondermijnende criminaliteit samengaat met een positieve stedelijke ontwikkeling. Lees meer

Zicht en greep

Overkoepelende analyse BZK-project Lokale ondermijning en weerbaar bestuur

Op verzoek van het Ministerie van BZK voerde de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht in 2018 een onderzoek uit naar het vóórkomen en het tegengaan van ondermijnende processen of gedragingen, die niet direct te maken hebben met strafbaar gedrag, maar wel problematisch zijn voor de sociaal-maatschappelijke orde binnen de lokale overheid. Lees meer

Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur

Een inventarisatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van bestuursrechtelijke maatregelen

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht het Verwey-Jonker Instituut welke middelen gemeenten vanuit het bestuursrecht kunnen inzetten om niet-strafbare ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Lees meer