Perspectief bieden

Bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

In kwetsbare wijken groeit de kloof tussen (kans)arm en (kans)rijk, de leefbaarheid daalt, de veiligheid staat onder druk en het vertrouwen in de overheid brokkelt af. De afgelopen tien jaar toonden politiek en beleid weinig betrokkenheid bij de opstapeling van problemen in deze gebieden. Maar eind 2019 kondigde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan, gericht op het verkennen van handelingsperspectief om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare stedelijke gebieden te verbeteren. In opdracht van het ministerie bracht het Verwey-Jonker Instituut alle bouwstenen uit de verkenningsfase samen in een synthesenotitie.

De studies uit de verkenningsfase van het programma maken duidelijk dat er veel geleerd kan worden van het eerdere wijkenbeleid, maar dat de huidige tijd vooral om andere oplossingen en werkwijzen vraagt. De synthesenotitie beschrijft zes uitgangspunten en tien succesfactoren voor nieuw gebiedsgericht beleid en schetst op hoofdlijnen hoe gemeenten, samen met lokale partners, de inwoners van kwetsbare gebieden perspectief op een betere toekomst kunnen bieden.

Downloaden?

  • Download hier de pdf.