Financiële strategie voor de wijkaanpak

Longread bij 'Slagkracht in de wijk'

In september 2022 verscheen de publicatie ‘Slagkracht in de wijk’. Dit
door Platform31 en het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde praktijkboek
bundelt de belangrijkste lessen en inzichten uit wetenschap en praktijk en
vertaalt deze in concrete tips, checklists en praktijkvoorbeelden. Niet om
voor te schrijven ‘hoe het moet’, maar om inspiratie en praktische ondersteuning te bieden bij het opzetten van een integrale wijkaanpak. In deze eerste editie van het praktijkboek staat de opstartfase centraal, omdat dit het stadium is waarin de meeste wijkaanpakken momenteel verkeren. De verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare wijken in onze steden blijft echter volop in beweging. Omdat we in de praktijk moeten leren wat écht werkt om bewoners perspectief te bieden op een betere toekomst, gaat het denken en het doen de komende jaren door. Het kennisplatform WijkWijzer blijft de uitvoeringspraktijk daarom op de voet volgen. Eind 2023 verschijnt een nieuwe editie van het praktijkboek. In oktober 2022 is een expertsessie georganiseerd over financiering van de wijkaanpak, met vertegenwoordigers uit verschillende focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en financiële deskundigen.

Deze longread biedt een inkijk in de belangrijkste lessen en inzichten
voor het opzetten van een financiële strategie voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Deze longread geeft een nadere uitwerking van paragraaf 5.4 (‘Zicht op sturing en financiering’) uit het praktijkboek en sluit aan bij hoofdstuk 6 (‘Van ontwerp naar uitvoering’). Deze tekst zal later dit jaar worden opgenomen de nieuwe editie van het praktijkboek.

Downloaden?

  • Download hier de pdf.
Cover longread