Meer gemeenten starten met buurtbemiddeling

CCV

Buurtbemiddeling is inmiddels al 25 jaar actief. Daarbij was 2020 een bizar jaar waarin door corona burenoverlast in een groot aantal gemeenten toenam en veel bewoners zich meldden bij buurtbemiddelaars. Weer 11 nieuwe gemeenten zijn gestart met buurtbemiddeling en daarmee komt de landelijke dekking op 85%. Dat betekent dat 298 gemeenten dit instrument nu inzetten. Lees meer

Bekend maakt bemind

KIS

Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie worden op allerlei plekken in Nederland georganiseerd. Op scholen, op het werk, bij de sportclub maar vooral in buurten en wijken komen mensen bij elkaar en leren ze elkaar kennen. Door ontmoeting kunnen vooroordelen worden tegengegaan en scheidslijnen tussen groepen worden overbrugd. Dit wordt ook wel de ‘contact theorie’ genoemd. Maar hoe en wanneer werkt dit? Lees meer

De buurt als medicijn tegen waardeloosheidspijn

LSA bewoners

Meer dan duizend bewoners en buurtprofessionals online bij elkaar brengen om te leren over wijkaanpakken in het verleden, anno nu en in de toekomst. Een dag met veel praktische workshops en verdiepende gesprekken over de kansen van werken met de buurten en wijken als uitvalsbasis. We hebben de hoogtepunten op een rij gezet. Dit was de Dag van de Buurt 2021. Lees meer

'De politie wil tussen de burgers blijven staan, niet ertegenover'

CCV/Secondant

Lokaal verankerd zijn en aanwezig in de digitale wereld, dat zijn belangrijke zaken waar korpschef Henk van Essen de komende jaren op inzet. Van de politie vereist dat een alerte houding en aansluiting bij alle bevolkingsgroepen. “Veiligheid begint niet bij het pakken van een boef, maar bij voorkomen van criminaliteit.” Lees meer

Vertrouwen is de sleutel tot de nieuwe wijkaanpak

Platform31

Afgelopen donderdag was het zover: voor het eerst in de geschiedenis vond de Dag van de Buurt plaats. Op initiatief van het ministerie van BZK, want na een beleidsvacuüm van bijna tien jaar begint Den Haag zich weer te bekommeren over afglijdende wijken. Terecht, want allerlei rapporten wijzen op groeiende leefbaarheidsverschillen tussen wijken en op de dreiging van ondermijnende criminaliteit. Lees meer

Lancering WijkWijzer: platform voor leefbare en veilige wijken

Vanaf vandaag kan iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken terecht op WijkWijzer: een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterken. Over het algemeen gaat het goed met de leefbaarheid en veiligheid in ons land. Maar er zijn ook gebieden waar het de verkeerde kant dreigt op te gaan. Vijftien burgemeesters luidden afgelopen zomer de noodklok, omdat ze de problemen in kwetsbare wijken, mede door de coronacrisis, zien toenemen. De wijk is dan ook weer terug op de agenda. En dat roept de vraag op: hoe maken en houden we onze wijken leefbaar en veilig? Lees meer

Verbindend contact in jouw wijk: Waarom het werkt en hoe jij vandaag nog aan de slag kan!

KIS

Door ontmoeting kunnen vooroordelen worden tegengegaan en scheidslijnen tussen groepen worden overbrugd. Maar hoe en wanneer werkt dit? KIS ontwikkelde een handige online tool: De Wijkverbinder. Hierin is wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar gemaakt voor gemeenten, sociaal professionals en actieve burgers. Lees meer

Ontwerp voor ontmoeten: Het vormgeven van de buurt met het oog op de toekomst

Platform31

We staan voor een flinke opgave: het aantal mensen in de wijk dat ondersteuning en/of zorg nodig neemt toe. Voor het langer thuis wonen in de eigen wijk kunnen ingrepen in de ruimtelijke omgeving bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. Maar waarop moeten we letten bij het inrichten met onze vergrijsde toekomst in het achterhoofd? Lees meer

Terugkijken: Tellen en vertellen; samen aan de slag

Platform31

Platform31, Movisie, LSA bewoners, het LPB en het ministerie van BZK organiseerden drie bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. In de derde bijeenkomst stond ‘tellen en vertellen’ centraal – hoe combineer je cijfers en verhalen om te komen tot een gedragen buurtagenda? Lees meer

Nieuw wijkenbeleid moet ook over ondermijnende criminaliteit gaan

Sociale Vraagstukken

"Trap het gaspedaal in", laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op Sociale Vraagstukken. Hans Boutellier kan zich volledig vinden in hun hartenkreet, maar vult er graag een en ander op aan. Lees meer

Nieuw wijkenbeleid moet ook over ondermijnende criminaliteit gaan

Verwey-Jonker Instituut

De kwaliteit van wijken kent enorme verschillen. Dat is altijd zo geweest. Maar sinds een jaar of tien staan achterstandswijken er nog beroerder voor dan meer welvarende wijken. ‘Trap het gaspedaal in,’ laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op het platform Sociale Vraagstukken. Hans Boutellier kan zich hier volledig in vinden, maar vult er graag op aan. Lees meer

Nieuw wijkenbeleid vraagt inzet op drie sporen

Sociale Vraagstukken

Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive and kicking, zie het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro dat het kabinet recent inrichtte om armere wijken op te knappen en energiezuinig te maken. Tien jaar nadat er afscheid is genomen van de achterstandswijken slaat de beleidspendule terug. Hoe moet een nieuw wijkenbeleid eruit zien? Lees meer

In zes stappen werken aan een gebiedsgerichte aanpak

Stadszaken

De gebiedsgerichte aanpak is terug van weggeweest. Steeds meer gemeenten werken gebieds- of opgavegericht. Actuele opgaven rond verduurzaming, verstedelijking, vergrijzing en ondermijning komen samen in wijken. Sectoraal beleid is dus niet langer alleen toereikend om een bepaalde mate van leefbaarheid in kwetsbare gebieden te garanderen. Lees meer

Corona, maatschappelijke spanningen en lokaal bestuur

Verwey-Jonker Instituut

In het begin van de coronacrisis was de eensgezindheid groot. Het virus was een gezamenlijke vijand die we er samen onder zouden krijgen. Maar nu zijn we bijna een jaar verder. De gevolgen van de coronamaatregelen hebben zich doen voelen, en dat heeft geleid tot onvrede. Lees meer

Indringende adviezen: breng de menselijke maat terug in de wijk

Bewoners en wijkwerkers willen de wijkgerichte aanpak vernieuwen

Het is één van de meest urgente opgaven van dit moment: hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder andere werkloosheid, schulden, eenzaamheid komen? Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie komen via een langjarige en lerende wijkaanpak? Lees meer

Fysiek en sociaal kunnen we niet los van elkaar zien

Movisie

Om de huisvesting te verbeteren en onveiligheid in buurten tegen te gaan, trekt het kabinet komend jaar 450 miljoen euro uit. Investeren in stenen is mooi, maar niet genoeg, betogen Lou Repetur en Jasper van de Kamp van Movisie. Aandacht voor inwonerparticipatie en sociale aspecten van leefbaarheid zijn onmisbaar. Lees meer

“Maak zichtbaar wat je doet voor een veilige wijk”

CCV

“Ik adviseer organisaties altijd om zichtbaar te maken wat zij doen om de veiligheid in een buurt te verhogen. Een woningcorporatie die achterpadverlichting plaatst bijvoorbeeld. Hiermee laat je aan de inwoners zien: ‘Wij zetten ons in voor een veilig dorp’.” Dit zegt Sten Meijer, adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Lees meer

De nieuwe KIS Wijkmonitor: Cijfers over diversiteit, integratie en participatie in de wijk

KIS

KIS presenteert een nieuwe website: www.KIS-wijkmonitor.nl. Dit is een update van de Buurtmonitor Integratie (voorheen door het ministerie van SZW aangeboden). Op de website vind je cijfers over diversiteit, integratie en participatie aan de hand van een aantal indicatoren naar migratieachtergrond. Lees meer

Terugkijken: Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda

Platform31

Platform31, Movisie, LSA bewoners, het LPB en het ministerie van BZK organiseren drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Tijdens de bijeenkomst van 1 december stond het binnenperspectief — de beleving van bewoners — centraal. Lees meer

Wat werkt in een gebiedsgerichte aanpak?

Platform31

Steeds meer gemeenten werken gebieds- of opgavegericht. Opgaven als verduurzaming, verstedelijking, vergrijzing en de aanpak van ondermijning landen in de wijk en vragen om inzet en betrokkenheid van traditionele en nieuwe spelers. Platform31 analyseerde vier gemeentelijke organisatiemodellen en kwam tot concrete lessen voor gemeenten die gebiedsgericht aan de slag willen. Lees meer