Blog: Vogelaarallergie genezen – de wijk is geen taboe meer voor Rutte

Platform31

Met het nieuwe regeerakkoord toont het Rijk na een decennium van afzijdigheid weer ambitie om een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken. Lees de blog van Jeroen van der Velden. Lees meer

‘Stap uit de inclusiekramp, herwaardeer zelforganisatie’

Movisie

Stap uit de huidige inclusiekramp, waarbij van initiatieven in wijk en buurt wordt verwacht dat ze openstaan voor álle inwoners. Herwaardeer het belang van zelforganisatie en ‘bij elkaar klitten’ van mensen uit dezelfde groep, ook als het om mensen in een kwetsbare positie gaat. Lees meer

Buurthuis te koop!

LSA

Buurthuizen en allerlei soorten ontmoetingsplekken staan onder druk. Dat terwijl ze juist onmisbaar zijn voor sterke veerkrachtige buurten en wijken. In een driedelige podcastserie verkennen we waarom deze plekken er toe doen, waarom ze onder druk staan en hoe het ook anders kan. Lees meer

Podcast: wat is er nodig om multiproblematiek in gezinnen op te lossen?

Platform Multiproblematiek

Veel professionals zetten zich in om mensen of gezinnen waar meervoudige en complexe problemen spelen te helpen. In de podcastserie Multiproblematiek vertellen professionals van gemeenten en politie hun ervaringen, waar ze tegenaan lopen en wat er nodig is om deze mensen te helpen. Lees meer

Wijkenbeleid en diversiteit: terug van weggeweest

Sociale Vraagstukken

Ruim tien jaar na de abrupte afschaffing van het Krachtwijkenbeleid, is er in het nieuwe coalitieakkoord weer aandacht voor de opstapeling van problematieken in kwetsbare wijken. Nieuw beleid kan niet om de grote diversiteit in de wijken heen, zeggen Hans Bellaart en Matthijs Uyterlinde in een interview met Sociale Vraagstukken. Lees meer

Wil jouw organisatie opgavegericht samenwerken? Deze tools helpen je verder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veel van de opgaven in onze samenleving zijn zo ingewikkeld, dat ze niet meer alleen vanuit losse ministeries, provincies of gemeenten kunnen worden opgepakt. Daarom is samenwerken over de grenzen van departementen en bestuurslagen heen steeds vaker gewenst. Renate Beckers en Koen Janssen ontwikkelden vanuit het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken twee tools die ze delen via WijkWijzer: de Koerskaarten Opgavegericht Werken en een Dialoogmethode voor teams. Lees meer

LPB On the Road: op zoek naar de toekomst in Zeeland

LPB

Deze derde en laatste aflevering van On the Road gaan we op zoek naar de toekomst van het gebiedsgericht werken. In Zeeland bezoeken we twee dorpen. ’s Heerenhoek kent een grote groep betrokken oude bewoners die de kar trekken. Hoe houden zij de jeugd vast? Lees meer

Nieuw subsidietraject voor innovatieve cyberprojecten

CCV

Om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven verder te versterken zijn er financiële middelen beschikbaar vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid om innovatieve en creatieve lokale cyberprojecten te starten. Gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid en Platformen Veilig Ondernemen (PVO’s) kunnen voor donderdag 27 januari 2022 hun projectvoorstellen aanleveren. Lees meer

Volwaardig aan tafel: bewonersinitiatieven als spin in het web in Uithoorn

Hoe praat je als bewonersorganisatie volwaardig mee met de gemeente en andere lokale belanghebbenden? Stichting Oranjebuurt Uithoorn schreef een visie en meerjarenplan en zet zichzelf daarmee op de kaart als serieuze gesprekspartner. We spreken met initiatiefnemer Marcel Zethoven. Lees meer

Operatie wijken - aflevering 1: Leefbaarheid

Operatie Wijken

Leefbaarheid, Wat speelt er de wijk? Waarom is dit belangrijk? Wat zijn de trends? Wat kunnen we doen? Rogier Elshout gaat in het Wijkpaleis in gesprek met Niels Hoogerwerf, Hester van Buren van Woningstichting Rochdale Amsterdam en Radboud Engbersen van Movisie. Lees meer

Grote verschillen in armoede tussen groepen naar herkomst

KIS

Momenteel leven wij in tijd van welvaart en lage werkloosheid in Nederland. Maar niet iedereen profiteert hier in gelijke mate van. Uit cijfers die KIS in een factsheet presenteert blijkt dat de leefomstandigheden van diverse huishoudens sterk kunnen verschillen. Lees meer

Gemeente Dordrecht investeert tien jaar lang in basisscholen in achterstandswijken

NRC

De gemeente Dordrecht investeert tien jaar lang in basisscholen in achterstandswijken, en in hun ouders. „Deze kinderen hebben vaak ongelooflijk veel mogelijkheden, maar krijgen de kansen niet.” Lees meer

Reclasseren in de buurt, kan dat?

Movisie

Movisie voerde afgelopen tijd een evaluatie uit voor Reclassering Nederland naar negen proeven van buurtgericht werken. Op 27 november verscheen hierover een reportage in Trouw. Door buurtgericht te werken wil Reclassering Nederland voorkomen dat ex-delinquenten opnieuw de fout ingaan. Uit de evaluatie van Movisie blijkt onder meer dat de medewerkers enthousiast zijn over de proef en aangeven dat deze werkwijze het mogelijk maakt om maatwerk te leveren. Lees meer

'Schilderswijkmoeders' zorgen samen voor ondersteuning in de wijk

Platform31

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit vijfde verhaal over de Schilderswijk Moeders gaat over versterken van de sociale basisinfrastructuur. Lees meer

Investeer in sleutelpersonen

KIS

‘Sleutelpersonen’ zijn mensen uit allerlei culturele gemeenschappen die schakelfuncties vervullen tussen de professionele bureaucratieën, gezondheidsinstellingen, scholen aan de ene kant en de diverse gemeenschappen aan de andere. De term ‘sleutelpersonen’ geeft aan dat er waardering is voor hun werk, toch raken velen ongewild gevangen in vrijwilligheid. Lees meer

Terugblik minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid

‘Wat hebben beleidsmakers bij gemeenten nodig voor een slagvaardige wijkaanpak als het gaat om leefbaarheid en veiligheid?’ Deze vraag stond centraal tijdens het online minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid. Lees meer

Zicht op kwetsbare wijken in Enschede door domeinoverstijgende SIA/DIA-methode: nu doorpakken naar de praktijk

Platform31

Toen de budgetten voor de Enschedese intensieve wijkaanpak opdroogden, ging de gemeente samen met corporaties en andere partners op zoek naar integrale gebiedsplannen. Dit artikel gaat in op de twee beleidsinstrumenten die zijn ontwikkeld op stedelijk en op wijkniveau. Lees meer

De kracht van kunst op leefbaarheid in wijken

Movisie

De kracht van kunst op de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. In dit artikel lees je meer over de effecten van kunst- en cultuurprojecten op de leefbaarheid in wijken en de werkzame elementen. Lees meer

LPB On the Road: omgevingsvisies in Den Helder

LPB

Deze tweede aflevering van On the Road staan we in het hier en nu, in de thuishaven van Willem: Den Helder. Ondanks het ene na het andere uitstel van de Omgevingswet zijn gemeentes aan de slag gegaan met het maken van Omgevingsvisies. Den Helder heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld. Lees meer

Onderzoek: de wijk-GGD’er werkt

Het CCV

De wijk-GGD’er voorziet duidelijk in een behoefte en hij denkt standaard buiten de gebaande paden om oplossingen te vinden voor overlast die mensen met verward gedrag veroorzaken. Professionals die met een wijk-GGD’er samen werken, willen niet meer zonder hem. Dit blijkt uit onderzoek dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in opdracht van ZonMw uitvoerde naar de werkzame bestanddelen van de werkwijze van de wijk-GGD’er. Lees meer