Wat gebeurt er op het platform? Update mei 2022

Er gebeurt veel op het platform WijkWijzer. Deze pdf biedt een overzicht van welke kennis onlangs is gedeeld en welke interessante leeractiviteiten eraan zitten te komen. Lees meer

Oproep: Crash course in het verduurzamen van kwetsbare wijken

Platform31, Nyenrode Business Universiteit, Verwey-Jonker Instituut

Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut helpen gemeenten en hun partners de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. Lees meer

Verbeter de wijk met Design Thinking

CCV

Zijn er in jouw gemeente ook verloederde wijken waar weinig sociale samenhang heerst, maar wel overlast en verschillende vormen van criminaliteit voorkomen, zoals diefstal, overvallen, drugscriminaliteit? Door een opeenstapeling van problemen in deze kwetsbare wijken ontstaat er een voedingsbodem voor criminele activiteiten. Lees meer

Welk project voor sociale veiligheid wint 20.000 euro?

CCV

Ken je een goed initiatief dat criminaliteit voorkomt en sociale veiligheid bevordert? Meld dat dan snel aan voor de Hein Roethofprijs! Lees meer

“Innovatie is het sleutelwoord. We zullen op een vernieuwende manier moeten werken aan onze opgaven”

City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal

De energietransitie kan bijdragen aan lokale werkgelegenheid, het verbeteren van de openbare ruimte en het reduceren van schuldenproblematiek en gezondheidsproblemen in kwetsbare wijken. Hoe hangt deze ambitie van de City Deal Energieke Wijken, duurzaam en sociaal samen met het nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid? We spreken kwartiermaker Andy Clijnk over de inhoud en de raakvlakken. Lees meer

Talkshow: De kansen van het regeerakkoord voor het sociaal domein

Programma Sociaal Domein

Waar zitten de kansen in het regeerakkoord voor het sociaal domein? Over die vraag gingen directeuren sociaal domein van Rijk en gemeenten met elkaar in gesprek in een talkshow onder leiding van journalist Frénk van der Linden, georganiseerd door het Programma Sociaal Domein en de NDSD. Lees meer

Kabinet investeert in aanpak ondermijning – City Deal Zicht op Ondermijning uitgebreid

Agenda Stad

De komende 10 jaar investeert het kabinet 100 miljoen euro extra in het weerbaarder maken van het openbaar bestuur. Met deze flinke financiële impuls worden agressie, intimidatie en ondermijnende invloeden bij overheden verder aangepakt. Lees meer

Financiering voor resultaat in gebiedsgerichte aanpak Leeuwarden Oost

Platform31

In het programmaplan voor Leeuwarden Oost ligt de focus op een meerjarige aanpak voor de nieuwe generatie. Marloes Schreur, programmamanager stedelijke vernieuwing bij de gemeente Leeuwarden, vertelt over hoe in dit plan specifieke aandacht is gegeven aan nieuwe financieringsvormen die leiden tot een duurzame financieringsstrategie. Lees meer

Pamflet: Mee(r) doen met lokale democratie

VNG

Het pamflet 'Mee(r) doen met lokale democratie' biedt suggesties om de komende 4 jaar verder te werken aan een vitale lokale democratie. Het pamflet is onderdeel van het VNG-project Thorbecke2024. Er worden 8 prioriteiten benoemd die niet mogen ontbreken in de lokale akkoorden die de komende tijd gemaakt worden, met kant-en-klare tekstsuggesties en concrete voorstellen. Lees meer

Kansenongelijkheid terugdringen? Gebruik de 'capability approach'

Platform31

Steeds vaker klinkt de roep om rechtvaardige, of inclusieve, steden. Maar wat kan daar precies onder worden verstaan, een rechtvaardige stad? Een belangrijk kenmerk van zo’n stad is kansengelijkheid. Volgens Céline Janssen, promovenda aan de TU Delft, kan de capability approach een bijdrage leveren aan het detecteren en verkleinen van kansenongelijkheid. Platform31 interviewde haar erover. Lees meer

Manifest voor een succesvolle wijkaanpak

LSA Bewoners, LPB

Wij willen met dit manifest drie pijlers aanreiken voor een betekenis volle en duurzame wijkaanpak. Een aanpak die leidt tot het bevorderen van kansengelijkheid en het verbeteren van het pers­pectief van bewoners op de gebieden opvoeding, scholing, sociaal functioneren, werk en inkomen, gezondheid, wonen en veiligheid en criminaliteit. Lees meer

Nieuwsbrief: Integraal werken in de wijk

Movisie

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent ‘integraal’ ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt. In de nieuwsbrief special van Movisie staan handige tips en tools. Lees meer

Video: Wijkgerichte aanpak geeft Oud-Krispijn in Dordrecht een impuls

VNG

Welke instrumenten heeft u als gemeente om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in wijken die onder druk staan? Een wijkgerichte aanpak kan u hierbij helpen. VNG Naleving ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van z'n wijkgerichte aanpak onder de LSI. Lees meer

Terug- en vooruitblik activiteiten WijkWijzer

Er gebeurt veel op het platform WijkWijzer. Deze pdf biedt een overzicht van wat is geweest én wat gaat komen: de terug- en vooruitblik. Lees meer

Bewonersplatform wijkaanpak van start

LSA Bewoners

We maken een nieuwe start met een bewonersplatform voor aandachtswijken. We trapten het jaar 2022 af met het samenbrengen van de eerste 12 wijken voor het platform uit heel Nederland. Lees meer

Oproep: Wie durft het Wijklab uit te nodigen in 2022?

Platform31

Platform31 gaat de wijk in! Doet u mee aan een Wijklab om samen met experts een oplossing te vinden voor een vraagstuk uit uw wijk? Lees meer

Structureel geld nodig voor lokale initiatieven om zorg te redden

Vilans

De huidige ouderenzorg is op termijn niet meer houdbaar, stelt Jan Smelik op Zorgvisie. Volgens de directeur van het landelijk netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) zijn lokale burgerinitiatieven het antwoord op de toenemende zorgvraag. Lees meer

Gezondheid hoort onderdeel te zijn van een wijkaanpak

Platform31

Gezondheid moet onderdeel zijn van de wijkaanpak. Dat is een belangrijke boodschap uit het programma GezondIn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waaraan Platform31 en Pharos gezamenlijk uitvoering geven, en dat tot doel heeft de grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische positie terug te dringen. Lees meer

Vernieuwde KIS wijkmonitor laat grote verschillen in leefsituatie zien

Kennisplatform Inclusief Samenleven

De cijfers over leefomstandigheden op wijkniveau in de Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven helpen beleidsmakers met het maken van wijkaanpak op maat. KIS bracht een factsheet uit met gegevens uit deze wijkmonitor, waaruit blijkt dat leefomstandigheden sterk kunnen verschillen tussen groepen naar herkomst. Lees meer

Gezondheid steeds vaker ‘breed’ aangepakt

Binnenlands Bestuur

In acht jaar tijd hebben gemeenten veel geleerd over het aanpakken van gezondheidsachterstanden. Hoewel het nog niet goed te meten is of de gezondheidsverschillen ook daadwerkelijk zijn afgenomen, is er op lokaal niveau wel veel kennis en ervaring opgedaan. Dat blijkt uit een evaluatie van het programma GezondIn, waaraan 150 gemeenten meedoen. Lees meer