HAN evalueert pilot met broedplaatsmethode in Arnhem

HAN University of Applied Sciences

Het volledige nieuwsbericht staat op de website van HAN University of Applied Sciences.

HAN University of Applied Sciences publiceert een onderzoek naar een pilot met de zogenoemde ‘Broedplaatsmethode’ door de Shared Value Company in Arnhem. De vraagstelling is of deze methode bruikbare elementen bevat voor de aanpak van ‘wankele wijken’: wijken waar een voedingsbodem dreigt te ontstaan voor armoede, dakloosheid, zo niet ondermijning, mensenhandel en andere antimaatschappelijke krachten.

De belangrijkste uitkomst van de evaluatie is dat meer ruimte bieden aan zelforganiserende krachten perspectief biedt op het versterken van de weerbaarheid tegen negatieve krachten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in het kader van de zoektocht naar strategieën voor de aanpak van wankele wijken in een gebiedsgerichte aanpak. Het is uitgevoerd door Ger Keijsers, Korrie Melis en lector Frans de Vijlder het lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties.

De broedplaatsmethode is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  1. Gemeenschapsgericht mens- & wereldbeeld: mensen en organisaties willen elkaar opzoeken om samen vorm te geven aan een gemeenschappelijk bestaan, bijvoorbeeld in een wijk.
  2. Zelforganiserend vermogen: min of meer vanzelf komt een vorm van organisatie en individuele en gemeenschappelijke ontwikkeling op gang, evenals ‘olievlekwerking’ in grotere verbanden.
  3. Het is mogelijk om vanuit kleinschalige praktijken door middel van leren en ontdekken, beïnvloeding en overtuiging een beter resultaat neer te zetten dan via de huidige ‘systeemwereld’.
  4. Rijk en gemeenten bieden ruimte om bestaande regelgeving en sturing te doorbreken en daarmee tevens publieke middelen op een andere manier en op een ander moment in de tijd in te zetten.
  5. Aldus kan aan mensen die nu ‘tussen de wielen’ dreigen te komen in de samenleving meer en goedkoper perspectief, een veilige leefomgeving en bestaanszekerheid worden geboden.

→ Bekijk hier het rapport online

Save the date: netwerkbijeenkomst op dinsdag 20 april

Naar aanleiding van het rapport ‘Ervaringen met de Broedplaatsmethode’ organiseert HAN University of Applied Sciences op dinsdag 20 april van 14.00-16.30 uur een themasessie waarin wordt gereflecteerd op de uitkomsten van het rapport en een aantal concrete verdiepingsslagen wordt gemaakt rondom de benoemde kansen voor het overheidsbeleid van Rijk én gemeenten.

Als het live kan, wordt deze bijeenkomst gehouden in het Krachtstation Kanaleneiland in Utrecht. Als de coronamaatregelen dat niet toestaan, wordt het een online themasessie.

Meld je aan voor de bijeenkomst op 20 april bij saskia.poelen@han.nl.